ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Αναγνωσιμότητα Εφημερίδων και Περιοδικών
2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την Ζήτηση
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εφημερίδων – Περιοδικών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας Εταιρειών του Κλάδου – Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών»
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών»
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των μεγαλύτερων Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων βάσει κερδοφορίας
4.5 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των μεγαλύτερων Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.8 Κατάταξη Επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Εφημερίδων και Περιοδικών
5.1 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Εφημερίδων (2010-2015)
5.2 Εξέλιξη της Κυκλοφορίας των Περιοδικών (2013-2015)
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Εφημερίδων και Περιοδικών
5.4 Μέγεθος Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
5.5 Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1. Εφημερίδες
6.2 Περιοδικά
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Kλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί απο τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΙCAP Group A.E.
-Benchmarking Εταιρειών Έκδοσης Εφημερίδων (σε ηλεκτρονική μορφή)
-Benchmarking Εταιρειών Έκδοσης Περιοδικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Εφημερίδων και Περιοδικών (2010-2014)
Πίνακας 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά Αστικές και Αγροτικές περιοχές (2014)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2014)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης για Εφημερίδες και Περιοδικά (2005-2014)
Πίνακας 3.2 Κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο ενημέρωσης για Εφημερίδες και Περιοδικά (2005-2014)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης για Εφημερίδες (2005-2014)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη της Συνολικής Διαφημιστικής Δαπάνης για Περιοδικά (2005-2014)
Πίνακας 3.5 Διαφημιστική δαπάνη εφημερίδων ανά κατηγορία εντύπου (2014)
Πίνακας 3.6 Διαφημιστική δαπάνη περιοδικών ανά κατηγορία εντύπου (2014)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων Έκδοσης Εφημερίδων (2010-2014)
Πίνακας 3.9 Παρουσίαση επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων Έκδοσης Περιοδικών (2010-2015)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.12 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Εκδόσεις Εφημερίδων - Περιοδικών» (2015)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2015/14)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου (2015/14)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2010 – 2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2013 – 2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2013 – 2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων εφημερίδων (2013 – 2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας REAL MEDIA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SABD - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Πίνακας 4.22 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.23 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.24 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.26 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2013 – 2014)
Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2013 – 2014)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών επιχειρήσεων περιοδικών (2013 – 2014)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA EDITIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COMPUPRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORUM Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει καθαρών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.41 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της πανελλήνιας συνολικής κυκλοφορίας εφημερίδων ανά κατηγορία (2010-2015)
Πίνακας 5.2 Ποσοστό συμμετοχής στην πανελλήνια συνολική κυκλοφορία εφημερίδων ανά κατηγορία (2010-2015)
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη της πανελλήνιας συνολικής κυκλοφορίας περιοδικών
ανά κατηγορία (2013-2015)
Πίνακας 5.4 Εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών (2010-2014)
Πίνακας 5.5 Αξία της εγχώριας αγοράς Εφημερίδων – Περιοδικών (2010-2015)
Πίνακας 5.6 Εκτίμηση μεριδίων εταιρειών στο σύνολο της αξίας της εγχώριας αγοράς Τύπου (2015)
Π5.1 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2010)
Π5.2 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2011)
Π5.3 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2012)
Π5.4 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2013)
Π5.5 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών εφημερίδων και περιοδικών ανά χώρα προέλευσης (2014)
Πίνακας 6.1 Έσοδα παγκόσμιας αγοράς εφημερίδων (2010-2014)
Πίνακας 6.2 Έσοδα παγκόσμιας αγοράς εφημερίδων από ψηφιακές εκδόσεις (2010-2014)