ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η εγχώρια κατασκευή συσσωρευτών για οχήματα υπέστη δραματική συρρίκνωση την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να λειτουργεί συστηματικά πλέον μόνο μία επιχείρηση παραγωγής συσσωρευτών οχημάτων. Η αγορά εφοδιάζεται από εισαγόμενα προϊόντα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Στην αγορά λειτουργούν αφενός μεν εισαγωγικές εταιρείες που ειδικεύονται στους συσσωρευτές, αφετέρου δε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των αυτοκινήτων και ανταλλακτικών οχημάτων, συμπληρωματικά δε εισάγουν και συσσωρευτές, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις συσσωρευτών να καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους.
Το μέγεθος της αγοράς παρουσίασε ανοδική πορεία μέχρι και το 2008, ωστόσο από το 2009 έως και το 2013 παρατηρείται συνεχής μείωση. Από το 2014 και μετά, η αγορά κινείται και πάλι σε θετική τροχιά.
Το 2019 το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εκτιμάται αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το 2018. Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) συσσωρευτών οχημάτων καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς η παραγωγή κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τη ζήτηση.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Εισαγωγή
Η Ζήτηση για Συσσωρευτές Οχημάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Εγχώρια Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών
Εισαγωγές Συσσωρευτών
Εξαγωγές Συσσωρευτών
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης – Προορισμού των Συσσωρευτών
Εισαγωγές Συσσωρευτών – Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Συσσωρευτών – Χώρες Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Μερίδια Αγοράς
Βαθμός Συγκέντρωσης της Αγοράς
Το Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών στην Ε.Ε.
Αξία Εισαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Αξία Εξαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.

Συμπεράσματα , τάσεις και προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου