ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των προϊόντων που κατασκευάζουν.
Η εγχώρια αγορά μεταλλικών κατασκευών ακολούθησε ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1994-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 12,8% σε αξία και 10,9% σε ποσότητα. Ωστόσο, από το 2009 η αγορά μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα υποχώρησε με έντονο ρυθμό (σωρευτική μείωση 66% σε αξία και 55% σε ποσότητα την περίοδο 2008-2016).
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Οι Βασικές Χρήσεις του Χάλυβα
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Μεταλλικών Κατασκευών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Χρήσεις Μεταλλικών Κατασκευών
1.7 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών
2. Η Ζήτηση Μεταλλικών Κατασκευών
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.4 Ενέργεια
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές”
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Μεταλλικών Κατασκευών
3.5.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Μεταλλικών Κατασκευών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μεταλλικών Κατασκευών
5.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών
5.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Μεταλλικών Κατασκευών – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Αγορά Μεταλλικών Κατασκευών
5.4 Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Μεταλλικών Κατασκευών
6.1 Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών σε Χώρες της Ευρώπης
6.2 Οι Μεταλλικές Κατασκευές στο Ηνωμένο Βασίλειο
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Επιχειρηματικές Εξελίξεις
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2015)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2008-2015)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2008-2015)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2016/2015)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 55 Επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2011–2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΚΜΕ ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜΕΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ι., ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FRACASSO HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ, Κ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων μεταλλικών κατασκευών βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Προϊόντα μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 5.2 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών (1994-2016)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε ποσότητα, ανά κατηγορία (1994-2016)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών σε αξία, ανά κατηγορία (1994-2016)
Πίνακας 5.6 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2015)
Πίνακας 5.5 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Πίνακας 5.7 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών (2000-2015)
Πίνακας 5.8 Εμπορικό ισοζύγιο μεταλλικών κατασκευών (2000-2015)
Πίνακας 5.9 Εγχώρια Αγορά Μεταλλικών Κατασκευών (1994-2016)
Πίνακας 5.10 Διάρθρωση Αγοράς Μεταλλικών Κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2016)
Πίνακας 5.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Μεταλλικών Κατασκευών (2016)
Π5.1 Παραγωγή μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (1994-2016)
Π5.2 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών, ανά κατηγορία (2013-2015)
Π5.3 Εισαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.4 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά κατηγορία (2013-2015)
Π5.5 Εξαγωγές μεταλλικών κατασκευών ανά χώρα προέλευσης (2014-2015)
Π5.6 Αγορά Προκατασκευασμένων Κτηρίων από Σίδηρο ή Χάλυβα
Π5.7 Αγορά Γεφυρών και Στοιχείων Γεφυρών
Π5.8 Αγορά Πύργων και δικτυωτών ιστών (πυλώνες) από σίδηρο ή χάλυβα
Π5.9 Αγορά Άλλων Κατασκευών, κυρίως από Χαλύβδινα Ελάσματα
Π5.10 Αγορά Άλλων Κατασκευών από Σίδηρο ή Χάλυβα
Πίνακας 6.1 Παραγωγή Μεταλλικών Κατασκευών (σε αξία) στην Ευρώπη* (2003-2015)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις Παραχθέντων Μεταλλικών Κατασκευών (σε όγκο) στην Ευρώπη (2003-2015)
Πίνακας 6.3 Η Αγορά Mεταλλικών Kατασκευών στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2019)