ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΔΡΙΚΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2011»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Πρώτες Ύλες
2. Η Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Δερμάτινων Υποδημάτων
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.9 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
3.10 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.10.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Συναλλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υποδημάτων
3.10.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων
4.1 Παραγωγή Δερμάτινων Υποδημάτων – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Δερμάτινων Υποδημάτων – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς (2009-2010)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υποδημάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Δερμάτινων Υποδημάτων
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Δερμάτινων Υποδημάτων

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή για τα είδη υπόδησης (2005-2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη υπόδησης κατά περιοχές (2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2008)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη υπόδησης κατά περιοχές (2004-2005)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2004-2005)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2004-2005)
Πίνακας 3.1 Αριθμός επιχειρήσεων κατασκευής υποδημάτων ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.2 Αριθμός επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.3 Αριθμός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα ανά νομική μορφή (2006)
Πίνακας 3.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Συμμετοχή των ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στις συνολικές πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των παραγωγικών επιχειρήσεων του δείγματος (2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.10 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.12 Εισαγωγικές επιχειρήσεις ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
Πίνακας 3.13 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2010)
Πίνακας 3.14 Συμμετοχή των ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στις συνολικές πωλήσεις των κυριοτέρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2009)
Πίνακας 3.15 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.16 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.17 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.18 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.19 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των υποδημάτων (2010-2009)
Πίνακας 3.23 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου βιομηχανία “Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη” (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη υποδημάτων (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη γυναικείων υποδημάτων (2008-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανδρικών υποδημάτων (2008-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη σανδαλιών (2008-2009)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων (2008-2009)
Π3.6 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1998-2010)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής δερμάτινων υποδημάτων ανά κατηγορία (2008-2010)
Πίνακας 4.3 Αξία της εγχώριας παραγωγής ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της παραγωγής βάσει ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.4 Δείκτης παραγωγής συνόλου βιομηχανίας, δέρματος / δερμάτινων ειδών και υπόδησης (2005-2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια παραγωγής ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων βάσει ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.7 Μερίδια παραγωγής γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2004-2009)
Πίνακας 4.9 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1998-2010)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς δερμάτινων υποδημάτων ανά κατηγορία (2008-2010)
Πίνακας 4.11 Αξία της εγχώριας αγοράς ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2008-2010)
Πίνακας 4.12 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της αγοράς βάσει ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.13 Μερίδια αγοράς ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων βάσει ποσότητας (2009-2010)
Πίνακας 4.14 Μερίδια αγοράς γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων βάσει ποσότητας (2009-2010)
Π4.1 Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων εγχωρίως παραγομένων γυναικείων και ανδρικών υποδημάτων (2000-2009)
Π4.2 Εισαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2004-2009)
Π4.3 Εισαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2004-2009)
Π4.4 Εισαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.5 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.6 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.7 Εξαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2004-2009)
Π4.8 Εξαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2004-2009)
Π4.9 Εξαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό κατά κύρια χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.10 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό κατά κύρια χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.11 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο κατά κύρια χώρα προορισμού (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων στην ΕΕ-27 (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Φαινομενική κατανάλωση δερμάτινων υποδημάτων στην ΕΕ-27 (2006-2009)
Πίνακας 5.3 Βασικά μεγέθη υποδηματοποιίας στην Ισπανία (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Παραγωγή ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2003-2009)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2003-2009)
Πίνακας 5.6 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2003-2009)
Πίνακας 5.7 Φαινομενική κατανάλωση γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2003-2009)
Πίνακας 5.8 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων στο Ην. Βασίλειο (2004-2009)
Πίνακας 5.9 Φαινομενική κατανάλωση γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στο Ην. Βασίλειο (2004-2009)
Πίνακας 5.10 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2006-2009)
Πίνακας 5.11 Φαινομενική κατανάλωση γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2006-2009)
Πίνακας 5.12 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2006-2009)
Πίνακας 5.13 Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων στη Γαλλία (2008-2009)