ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Παραγωγική Διαδικασία Υποδημάτων
2. Η Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Δερμάτινων Υποδημάτων
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Προώθηση Προϊόντων – Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Υποδημάτων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων
4.1 Παραγωγή Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων-Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Δερμάτινων Υποδημάτων
4.2.2 Εξαγωγές Δερμάτινων Υποδημάτων
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων
Μερίδια αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Υποδημάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα 1:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έXουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2006)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων και των υποκατηγοριών τους (2000-2006)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη υπόδησης κατά περιοχές
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων της ανάλυσης
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής υποδημάτων (2003)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης (2003)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (2003)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη υποδημάτων (2002-2006)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη γυναικείων υποδημάτων (2005-2006)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ανδρικών υποδημάτων (2005-2006)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη σανδαλιών (2005-2006)
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2006)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Δείκτης παραγωγής συνόλου βιομηχανίας, δέρματος και υπόδησης (2000-2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής βάσει ποσότητας (2006)
Πίνακας 4.4 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2006)
Π4.1 Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων εγχωρίως παραγομένων γυναικείων και ανδρικών υποδημάτων (2000-2006)
Π4.2 Εισαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π4.3 Εισαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2002-2006)
Π4.4 Εισαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό (2004-2006)
Π4.5 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό (2004-2006)
Π4.6 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (2004-2006)
Π4.7 Εξαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2002-2006)
Π4.8 Εξαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2002-2006)
Π4.9 Εξαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό (2004-2006)
Π4.10 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό (2004-2006)
Π4.11 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Βασικά μεγέθη υποδηματοποιίας στην ΕΕ των 25 (1999-2003)
Πίνακας 5.2 Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ (2002-2005)
Πίνακας 5.3 Οι δέκα κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγομένων υποδημάτων στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ (2002-2005)
Πίνακας 5.4 Οι δέκα κυριότερες χώρες προορισμού των υποδημάτων των 25 κρατών μελών της ΕΕ (2002-2005)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2002-2006)
Πίνακας 5.6 Εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2002-2005)
Πίνακας 5.7 Εξαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων της Ισπανίας (2002-2005)
Πίνακας 5.8 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2002-2005)
Πίνακας 5.9 Παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2002-2006)
Πίνακας 5.10 Εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2002-2005)
Πίνακας 5.11 Εξαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων της Ιταλίας (2002-2005)
Πίνακας 5.12 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στην Ιταλία (2002-2005)
Πίνακας 5.13 Παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γερμανία (2002-2006)
Πίνακας 5.14 Εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γερμανία (2002-2005)
Πίνακας 5.15 Εξαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων της Γερμανίας (2002-2005)
Πίνακας 5.16 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γερμανία (2002-2005)
Πίνακας 5.17 Παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γαλλία (2002-2006)
Πίνακας 5.18 Εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γαλλία (2002-2005)
Πίνακας 5.19 Εξαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων της Γαλλίας (2002-2005)
Πίνακας 5.20 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στη Γαλλία (2002-2005)
Πίνακας 5.21 Παραγωγή δερμάτινων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στις ΗΠΑ (2002-2005)
Πίνακας 5.22 Εισαγωγές ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στις ΗΠΑ (2002-2005)