ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€
Ο κλάδος του κρέατος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Ωστόσο στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιούνται και ορισμένες μεγάλου μεγέθους παραγωγικές επιχειρήσεις (κυρίως στον τομέα των πουλερικών και του χοιρινού), οι οποίες διαθέτουν καθετοποιημένες μονάδες. Η επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος αποτελεί από μόνη της το αντικείμενο δραστηριότητας πολλών εταιρειών, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προμηθεύονται το κρέας είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό και στη συνέχεια το επεξεργάζονται και το τυποποιούν.
Ο εισαγωγικός τομέας του κλάδου είναι ιδιαίτερα διευρυμένος και αφορά κυρίως το βόειο και χοιρινό κρέας, ενώ στον τομέα του κρέατος πουλερικών κυριαρχεί η εγχώρια παραγωγή. Κάποιες εισαγωγικές εταιρείες διαθέτουν και γραμμή επεξεργασίας και τυποποίησης, ενώ οι περισσότερες ασχολούνται μόνο με το εμπόριο.
Η συνολική καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος παρουσίασε αυξομειώσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ειδικότερα, την περίοδο 2009-2015 η παραγωγή ήταν συνεχώς πτωτική (μόνο το 2014 παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,5%). Τη διετία 2016-2017 η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, τη διετία που ακολούθησε (2018-2019) η παραγωγή παρουσίασε ελαφρά μείωση, καταγράφοντας οριακά αρνητικό ρυθμό μεταβολής (2019:-0,6% 2018: -0,8%). Το 2019 η παραγωγή σημείωσε οριακή μείωση (-0,5%).
Βάσει των στοιχείων του έτους 2019, το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος εξακολουθεί να αποσπά το κρέας πουλερικών (54,1%) και ακολουθούν το χοιρινό κρέας (17,3%), το αιγοπρόβειο κρέας (15,0%) και το βόειο / μοσχαρίσιο (7,5%).
Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση κρέατος παρουσιάζει σε όλη την περίοδο 2000-2019 ετήσιες αυξομειώσεις. Ο όγκος της κατανάλωσης υποχώρησε κατά 1,9% το 2019 σε σχέση με το 2018.
Η εισαγωγική διείσδυση στην εγχώρια αγορά κρέατος κυμάνθηκε μεταξύ 52,3%-54,4% την τελευταία πενταετία, παρουσιάζοντας γενικά ανοδική τάση.
Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές κρέατος παραμένουν περιορισμένες σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια (2016-2019) οι εξαγωγές παρουσιάζουν σημαντική διαχρονική αύξηση. Οι ποσότητες εξαγωγής κάλυψαν περίπου το 9%-14% επί της συνολικής παραγωγής κρέατος την τελευταία πενταετία, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.
Το χοιρινό κρέας υπερτερούσε διαχρονικά στις προτιμήσεις των καταναλωτών έναντι των υπόλοιπων ειδών κρέατος μέχρι και το 2017. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στο χοιρινό κρέας ήταν σταθερή την περίοδο 2014-2017, ωστόσο, το 2019 μειώθηκε κατά 3%. Το κρέας των πουλερικών από το 2018 είναι πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση το 2019 σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2018. Ακολουθεί το χοιρινό κρέας, το βόειο/ μοσχαρίσιο κρέας και το αιγοπρόβειο κρέας .
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Η Ζήτηση Κρέατος
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις – Ζωικό Κεφάλαιο
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Κρέατος
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Δίκτυα Διανομής
Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοικονομικοί Δείκτες των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κρέατος
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κρέατος
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Οι Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Κρέατος
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ειδών Διατροφής
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Ειδών Διατροφής
ICAP Covid Sector Check
Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Χοιρινού Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Αιγοπρόβειου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος Πουλερικών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κρέατος – Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Εγχώρια Αγορά Πουλερικών – Μερίδια Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος
Παραγωγή Κρέατος στην Ε.Ε.-28
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Βοείου - Μοσχαρίσιου Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Παγκόσμια Κατανάλωση Κρέατος
Παγκόσμιες Εισαγωγές – Εξαγωγές Κρέατος
Επιπτώσεις του Covid – 19
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου