ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΡΕΑΣ

Έκδοση 19
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€
Ο κλάδος του κρέατος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους. Ωστόσο στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιούνται και ορισμένες μεγάλου μεγέθους παραγωγικές επιχειρήσεις (κυρίως στον τομέα των πουλερικών και του χοιρινού), οι οποίες διαθέτουν καθετοποιημένες μονάδες. Η επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος αποτελεί από μόνη της το αντικείμενο δραστηριότητας πολλών εταιρειών, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προμηθεύονται το κρέας είτε από την εγχώρια αγορά είτε από το εξωτερικό και στη συνέχεια το επεξεργάζονται και το τυποποιούν.
Ο εισαγωγικός τομέας του κλάδου είναι ιδιαίτερα διευρυμένος και αφορά κυρίως το βόειο και χοιρινό κρέας, ενώ στον τομέα του κρέατος πουλερικών κυριαρχεί η εγχώρια παραγωγή. Κάποιες εισαγωγικές εταιρείες διαθέτουν και γραμμή επεξεργασίας και τυποποίησης, ενώ οι περισσότερες ασχολούνται μόνο με το εμπόριο.
Η συνολική καθαρή εγχώρια παραγωγή κρέατος παρουσιάζει ετήσιες αυξομειώσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2015 η παραγωγή ήταν συνεχώς πτωτική (μόνο το 2014 παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,5%). Το 2016 η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το 2015, ενώ το επόμενο έτος (2017) κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο. Αντίθετα, τη περίοδο που ακολούθησε (2018-2021) η παραγωγή παρουσίασε μείωση. Ειδικότερα, το 2021 η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,3% έναντι του 2020.
Βάσει των στοιχείων του έτους 2021, το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος εξακολουθεί να αποσπά το κρέας πουλερικών (54,5%) και ακολουθούν το χοιρινό κρέας (16,0%), το αιγοπρόβειο κρέας (15,8%) και το βόειο / μοσχαρίσιο (7,5%).
Η εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση κρέατος παρουσιάζει ετήσιες αυξομειώσεις. Το 2020 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 7,4% επηρεαζόμενη από την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, η οποία επέδρασε αρνητικά στην εξεταζόμενη αγορά και ειδικότερα στις πωλήσεις προς το επαγγελματικό κανάλι HO.RE.CA.
Η εισαγωγική διείσδυση στην εγχώρια αγορά κρέατος κυμαίνεται μεταξύ του 47%-49% την τελευταία τριετία.
Οι εξαγωγές κρέατος κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο της εγχώριας παραγωγής κρέατος, καλύπτοντας το 10%-13% την τελευταία τριετία
Το χοιρινό κρέας φαίνεται ότι υπερτερούσε στις προτιμήσεις των καταναλωτών έναντι των υπόλοιπων ειδών κρέατος μέχρι και το 2017. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στο χοιρινό κρέας ήταν σταθερή την περίοδο 2014-2017. Το κρέας των πουλερικών από το 2018 είναι πρώτο στις προτιμήσεις των καταναλωτώ. Ακολουθεί το χοιρινό κρέας, το βόειο/ μοσχαρίσιο κρέας και το αιγοπρόβειο κρέας.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Η Ζήτηση Κρέατος
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Ζωικό Κεφάλαιο
Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Δίκτυα Διανομής

Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

Οι Πωλήσεις και οι Χρηματοικονομικοί Δείκτες των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Οι Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Κρέατος
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Η Εγχώρια Αγορά Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Διάρθρωση Εγχώριας Παραγωγής Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Βοείου / Μοσχαρίσιου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Χοιρινού Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Αιγοπρόβειου Κρέατος
Εξωτερικό Εμπόριο Κρέατος Πουλερικών
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κρέατος
Εγχώρια Κατανάλωση Κρέατος
Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χοιρινού Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βόειου/ Μοσχαρίσιου Κρέατος
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέατος Πουλερικών
Εγχώρια Αγορά Πουλερικών – Μερίδια Παραγωγής
Εγχώρια Αγορά Πουλερικών – Μερίδια Αγοράς
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Ευρωπαϊκή Παραγωγή Αιγοπρόβειου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Μοσχαρίσιου Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Χοιρινού Κρέατος
Παγκόσμια Παραγωγή Κρέατος Πουλερικών
Παγκόσμια Κατανάλωση Κρέατος
Παγκόσμιες Εισαγωγές – Εξαγωγές Κρέατος

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου