ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Οι Τουριστικοί Λιμένες αποτελούν σήμερα το βασικό «πυλώνα» στήριξης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της εθνικής οικονομίας, στο περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της προστιθέμενης αξίας.
Στη χώρα μας είναι καταγεγραμμένοι συνολικά 59 χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες – μαρίνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ενός σημαντικού αριθμού μαρίνων μέσω του «μοντέλου» παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσής τους από το δημόσιο σε ιδιώτες.
Ανοδική ήταν η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων κατά την περίοδο 2013-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό 6%. Το 2019 η συνολική εγχώρια αγορά των τουριστικών λιμένων (σύνολο εσόδων από τέλη ελλιμενισμού για 23 ιδιωτικές μαρίνες) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2018.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους αγοράς κατέχουν οι μαρίνες της Αττικής με μερίδιο 54% το 2018, καθώς σε αυτήν βρίσκονται συγκεντρωμένες και οι περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα
1.4 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.5 Η Προστιθέμενη Αξία των Μαρίνων
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμένων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Ο κλάδος του Επαγγελματικού Yachting
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη Υποδομή
3.2 Εξελίξεις στο «μέτωπο» των Ιδιωτικοποιήσεων
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.1.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.1.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.1.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.1.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Τουριστικών Λιμένων
6.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Τουριστικών Λιμένων
8.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2019)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2018)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2018)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2008-2018)
Πίνακας 3.1 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Ιδιωτικοί τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις - έσοδα τουριστικών λιμένων (2014-2019)
Π3.1 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Π3.2 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των Μεταφορών (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των Μεταφορών (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2014– 2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014– 2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014– 2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2014– 2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014– 2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAMDA FLISVOS MARINA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC MARINE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Κερδών EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων (2013-2019)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων κατά γεωγραφική περιοχή (2018)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων βάσει κύκλου εργασιών - εσόδων (2018)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των τουριστικών λιμένων (2018)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς τουριστικών λιμένων βάσει θέσεων ελλιμενισμού (2019)
Πίνακας 7.1 Η Ευρωπαϊκή αγορά της κρουαζιέρας (2012-2018)
Πίνακας 7.2 Παραγγελίες νέων κρουαζιερόπλοιων (2020-2027)
Πίνακας 7.3 Τα 10 μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (2017)
Πίνακας 7.4 Αριθμός αγκυροβολίων στην Ευρώπη