ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Οι Τουριστικοί Λιμένες αποτελούν σήμερα το βασικό «πυλώνα» στήριξης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της εθνικής οικονομίας, στο περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της προστιθέμενης αξίας.
Στη χώρα μας είναι καταγεγραμμένοι συνολικά 59 χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες – μαρίνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ενός σημαντικού αριθμού μαρίνων μέσω του «μοντέλου» παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσής τους από το δημόσιο σε ιδιώτες.
Ανοδική ήταν η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων κατά την περίοδο 2013-2017 με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,4%. Ειδικότερα το 2017 η συνολική εγχώρια αγορά των τουριστικών λιμένων (σύνολο εσόδων από τέλη ελλιμενισμού για 23 μαρίνες) εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2016.
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους αγοράς κατέχουν οι μαρίνες της Αττικής με μερίδιο 55% το 2017, καθώς σε αυτήν βρίσκονται συγκεντρωμένες και οι περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.4 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα
1.5 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμένων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Καταχωρήσεις Σκαφών στα Β.Ε.Μ.Σ. της χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη Υποδομή – Εξέλιξη Ιδιωτικοποιήσεων
3.2 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου των Μεταφορών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Μεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Τουριστικών Λιμένων
5.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
5.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
6. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
7. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Τουριστικών Λιμένων
7.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2017)
Πίνακας 2.2 Εγγραφές σκαφών στα Β.Ε.Μ.Σ. της χώρας (2015-2016)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2014-2015)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2016)
Π2.3 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π2.4 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2007-2017)
Πίνακας 3.1 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις - έσοδα τουριστικών λιμένων (2012-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου των μεταφορών (2017)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των μεταφορών (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAMDA FLISVOS MARINA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC MARINE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΥ ΕΥΡΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Κερδών EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων (2013-2017)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων κατά γεωγραφική περιοχή (2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων βάσει κύκλου εργασιών - εσόδων (2016-2017)
Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των τουριστικών λιμένων (2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς τουριστικών λιμένων βάσει θέσεων ελλιμενισμού (2017)
Πίνακας 6.1 Η Ευρωπαϊκή αγορά της κρουαζιέρας (2012-2016)
Πίνακας 6.2 Παραγγελίες νέων κρουαζιερόπλοιων (2016-2019)
Πίνακας 6.3 Τα 10 μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (2015)