ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ

Οι Τουριστικοί Λιμένες αποτελούν σήμερα το βασικό "πυλώνα" στήριξης του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη της εθνικής οικονομίας, στο περιβάλλον και την κοινωνία μέσω της προστιθέμενης αξίας.
Στη χώρα μας είναι καταγεγραμμένοι συνολικά 59 χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες-μαρίνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ενός σημαντικού αριθμού μαρίνων μέσω του "μοντέλου" παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσής τους από το δημόσιο σε ιδιώτες.
Ανοδική ήταν η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων κατά την περίοδο 2013-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό 6%. Το 2020 (σε σχέση με το 2019) η αγορά υποχώρησε 11,4% ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Ανάκαμψη υπήρξε το 2021 με το μέγεθος της αγοράς να καταγράφει αύξηση 29%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνολικού μεγέθους αγοράς κατέχουν οι μαρίνες της Αττικής με μερίδιο 61,5% το 2020, καθώς σε αυτήν βρίσκονται συγκεντρωμένες και οι περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα 3
1.4 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.5 Η Προστιθέμενη Αξία των Μαρίνων
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμένων
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Ο κλάδος του Επαγγελματικού Yachting
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Τουριστικών Λιμένων
3.1 Υφιστάμενη Υποδομή
3.2 Εξελίξεις στο «μέτωπο» των Ιδιωτικοποιήσεων
3.3 Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Τουριστικών Λιμένων της Χώρας
3.4 Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών”
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Τουριστικών Λιμένων
6.1 Μέγεθος Αγοράς Τουριστικών Λιμένων
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
7.1 Ο Κλάδος της Κρουαζιέρας
7.2 Μαρίνες και Αγκυροβόλια στην Ευρώπη
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών - Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Θέσης των Επιχειρήσεων στην Αγορά
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2020)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2010-2021)
Πίνακας 3.1 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.2 Ιδιωτικοί τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις – έσοδα τουριστικών λιμένων (2016-2021)
Π3.1 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Π3.2 Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες) στην Ελλάδα
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Υπηρεσίες Μεταφορών» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου «Υπηρεσίες Μεταφορών» (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου
(2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων (2013-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς τουριστικών λιμένων κατά γεωγραφική περιοχή (2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδιο αγοράς εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών – εσόδων (2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των τουριστικών λιμένων (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια τουριστικών λιμένων βάσει θέσεων ελλιμενισμού (2021)
Πίνακας 7.1 Η παγκόσμια αγορά της κρουαζιέρας (2013-2019)
Πίνακας 7.2 Παραγγελίες νέων κρουαζιερόπλοιων (2020-2027)
Πίνακας 7.3 Αριθμός αγκυροβολίων στην Ευρώπη
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς των ελληνικών τουριστικών λιμένων (2022-2024)