ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2023
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη – Σπουδαιότητα Ελληνικού Μαρμάρου
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων Μαρμάρου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Μάρμαρα και Γρανίτες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Λοιποί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.6 Εθνικό Εισόδημα
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και του Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Εγχώρια Αγορά Μαρμάρου και Γρανίτη
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ογκομαρμάρου – Μερίδια Παραγωγής
6.2 Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Μαρμάρου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Μαρμάρου
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Μαρμάρων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3.4 Μερίδια Εξαγωγής των Κυριοτέρων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Μαρμάρου
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Γρανίτη
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Γρανίτη – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.4.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.5 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Ογκομαρμάρου και Προϊόντων Μαρμάρου
6.6 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Κατεργασμένου Γρανίτη
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου
8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Παγκόσμια Αγορά
8.1.1 Εξαγωγές Μαρμάρου
8.1.2 Εξαγωγές Γρανίτη
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
8.2.1 Εξαγωγές Μαρμάρου
8.2.2 Εξαγωγές Μαρμάρου Ιταλίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 8
9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2021)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2021)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2021)
Π2.2 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2016-2022)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2021)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2012-2021)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2012-2021)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005-2021)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή (ενεργών και μη) λατομείων μαρμάρου (2020)
Πίνακας 3.2 Αριθμός εργαζομένων στους χώρους λατομείων μαρμάρων - σχιστολιθικών πλακών
(2016-2020)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2017 – 2021)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων μαρμάρων και γρανιτών (2019 – 2022)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών” (2022-2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2019-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ογκομαρμάρου* (1980-2022)
Πίνακας 6.2 Μερίδια επιχειρήσεων παραγωγής ογκομαρμάρων (2022)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2022)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών μαρμάρων (1991-2022)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη εξαγωγών μαρμάρων (1991-2022)
Πίνακας 6.6 Οι εξαγωγές μαρμάρων και η συνεισφορά τους στις συνολικές εξαγωγές της χώρας (2010-2022)
Πίνακας 6.7 Εμπορικό ισοζύγιο μαρμάρων (2011-2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια των κυριότερων επιχειρήσεων στη συνολική αξία εξαγωγών μαρμάρων (2022)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη εισαγωγών γρανίτη (1992-2022)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη εξαγωγών γρανίτη (1992-2022)
Πίνακας 6.11 Εμπορικό ισοζύγιο γρανίτη (2011-2022)
Πίνακας 6.12 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ογκομαρμάρου (1991-2022)
Πίνακας 6.13 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών προϊόντων μαρμάρου (1991-2022)
Πίνακας 6.14 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κατεργασμένου γρανίτη (1994-2022)
Π6.1 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2017-2021)
Π6.2 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2017-2021)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου μαρμάρου (2020-2021)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου μαρμάρου (2020-2021)
Π6.5 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων (2017-2021)
Π6.6 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων μαρμάρων (2017-2021
Π6.7 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου μαρμάρου (2020-2021)
Π6.8 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου μαρμάρου (2020-2021)
Π6.9 Εξέλιξη εισαγωγών ακατέργαστων γρανιτών (2017-2021)
Π6.10 Εξέλιξη εισαγωγών κατεργασμένων γρανιτών (2017-2021)
Π6.11 Κυριότερες χώρες προέλευσης ακατέργαστου γρανίτη (2020-2021)
Π6.12 Κυριότερες χώρες προέλευσης κατεργασμένου γρανίτη (2020-2021)
Π6.13 Εξέλιξη εξαγωγών ακατέργαστων γρανιτών (2017-2021)
Π6.14 Εξέλιξη εξαγωγών κατεργασμένων γρανιτών (2017-2021)
Π6.15 Κυριότερες χώρες προορισμού ακατέργαστου γρανίτη (2020-2021)
Π6.16 Κυριότερες χώρες προορισμού κατεργασμένου γρανίτη (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μερίδια των κυριότερων εξαγωγικών χωρών διακοσμητικών λίθων (βάσει αξίας, 2017-2021)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες εξαγωγές μαρμάρου των κυριότερων χωρών (βάσει ποσότητας, 2018-2021)
Πίνακας 8.3 Παγκόσμιες εξαγωγές γρανίτη των κυριότερων χωρών (βάσει ποσότητας, 2018-2021)
Πίνακας 8.4 Οι συνολικές εξαγωγές των ευρωπαϊκών χωρών σε διακοσμητικούς λίθους (2015 - 2020)
Πίνακας 8.5 Εξαγόμενες ποσότητες των ευρωπαϊκών χωρών σε μάρμαρο (κατεργασμένο και ακατέργαστο, 2016-2021)
Πίνακας 8.6 Εξέλιξη ιταλικών εξαγωγών μαρμάρων ανά κατηγορία προϊόντων (2019-2021)
Π8.1 Παγκόσμιες εξαγωγές κατεργασμένου μαρμάρου (σε ποσότητα, 2018-2021)
Π8.2 Παγκόσμιες εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου (σε ποσότητα, 2018-2021)
Π8.3 Παγκόσμιες εξαγωγές κατεργασμένου γρανίτη (σε ποσότητα, 2018-2021)
Π8.4 Παγκόσμιες εξαγωγές ακατέργαστου γρανίτη (σε ποσότητα, 2018-2021)
Π8.5 Εξαγόμενες ποσότητες των ευρωπαϊκών χωρών σε κατεργασμένο μάρμαρο (2016-2021)
Π8.6 Εξαγόμενες ποσότητες των ευρωπαϊκών χωρών σε ακατέργαστο μάρμαρο (2016-2021)
Π8.7 Αξία συνολικών εξαγωγών μαρμάρων των ευρωπαϊκών χωρών (2017-2021)
Π8.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών ακατέργαστων μαρμάρων (2020-2021)
Π8.9 Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών κατεργασμένων μαρμάρων (2020-2021)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξαγωγών ογκομαρμάρων (2023 - 2025)