ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός συμβουλευτικών εταιρειών. Οι περισσότερες από αυτές είναι είναι μικρού μεγέθους και απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό. Οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν μεγάλο αριθμό συμβούλων, ορισμένες δε εξ’ αυτών αποτελούν μέλη διεθνών οργανισμών.
Το 2020 η αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών συνέχισε την έντονα ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών (2020/19: +9,7%). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση το 2021.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των πωλήσεων των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα το 2020 κάλυψαν οι υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων με ποσοστό 27%.
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του κλάδου – Γεωγραφική Κατανομή, Νομική μορφή, Έτος ίδρυσης
Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
Νομική Μορφή των Εταιρειών του Κλάδου
Περίοδος Ίδρυσης των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Εταιρειών της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.1 Εξέλιξη Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
6.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών
6.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών
6.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2020)
7. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συνολική Απασχόληση
Έσοδα ανά Σύμβουλο
Η Παγκόσμια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Επίδραση της Πανδημίας του (COVID-19) στον Κλάδο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Εταιρειών
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2012-2020)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2012-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2011-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών εταιρειών (2020)
Πίνακας 7.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2017 -2020)
Πίνακας 7.2 Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2017 -2020)
Πίνακας 7.3 Έσοδα ανά Σύμβουλο στην Ευρώπη (2017-2019)
Πίνακας 7.4 Ρυθμός μεταβολής Εσόδων και Συνολικής Απασχόλησης στην αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα (2017-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της αξίας της αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2021-2023)