ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Έκδοση 21
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ο ευρύτερος κλάδος των λιπαντικών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: εταιρείες που παράγουν τα βασικά λιπαντικά, εταιρείες ανάμειξης και συσκευασίας λιπαντικών καθώς και εισαγωγικές επιχειρήσεις λιπαντικών. Ο κλάδος διακρίνεται από τις επιμέρους αγορές των λιπαντικών οχημάτων, βιομηχανίας, ναυτιλίας και αεροπορίας.
Η εγχώρια κατανάλωση λιπαντικών οχημάτων εκτιμάται αυξημένη κατά 4% περίπου το 2021 έναντι του 2020. Η αξία της αγοράς (σε τιμές χονδρικής), σημείωσε αύξηση 7% σε σχέση με το 2020. Το 2022 προβλέπεται αύξηση της κατανάλωσης λιπαντικών οχημάτων τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία.
Η συνολική αγορά των λιπαντικών βιομηχανίας εκτιμάται αυξημένη κατά 3% περίπου το 2021 σε σχέση με το 2020. To 2022 προβλέπεται ότι η εγχώρια κατανάλωση θα αυξηθεί τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία.
Η συνολική αγορά λιπαντικών ναυτιλίας αυξήθηκε κατά 2,4% το 2021 έναντι του 2020. Το 2022 εκτιμάται ότι η κατανάλωση λιπαντικών ναυτιλίας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Τα ορυκτέλαια λιπαντικά κινητήρα κάλυψαν το 47,3% της συνολικής αγοράς λιπαντικών οχημάτων το 2021, τα συνθετικά – ημισυνθετικά λιπαντικά κάλυψαν το 42,5% και οι βαλβολίνες συμμετείχαν με το υπόλοιπο 10,2%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ανακύκλωση Λιπαντικών και Προστασία Περιβάλλοντος
2. Η Ζήτηση Λιπαντικών
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Οχημάτων
2.2.1 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.2.2 Άλλοι Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Ναυτιλίας
2.5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Αεροπορίας
2.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Λιπαντικά Βιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Λιπαντικών
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Λιπαντικών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα – Λιπαντικά – Υγραέρια’’
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών
6.1 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.3 Αξία της Εγχώριας Αγοράς Λιπαντικών Οχημάτων
6.1.4 Κανάλια Διάθεσης Λιπαντικών από τις Εταιρείες του Κλάδου – Κατανομή της Λιανικής Αγοράς
Λιπαντικά “Private Label”
6.1.5 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά Λιπαντικών Οχημάτων
6.2 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Βιομηχανίας
6.2.1 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά των Λιπαντικών Βιομηχανίας
6.3 Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Ναυτιλίας
6.3.1 Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά των Λιπαντικών Ναυτιλίας
6.4 Στοιχεία για την Εγχώρια Αγορά Λιπαντικών Αεροπορίας
6.5 Η Εγχώρια Αγορά των Γράσων
6.6 Εξωτερικό Εμπόριο Λιπαντικών
6.6.1 Εισαγωγές Λιπαντικών – Χώρες Προέλευσης
6.6.2 Εξαγωγές Λιπαντικών - Χώρες Προορισμού
6.6.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Λιπαντικών
Η Αγορά λιπαντικών στις Η.Π.Α.
Η αγορά των λιπαντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αξιοποιητές Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)
Πίνακας 1.2 Αποτελέσματα λειτουργίας ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (2012-2020)
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή λιπαντικών και ανταλλακτικών αυτοκινήτου (2015-2022 Α’ 6μηνο)
Πίνακας 2.2 Μέση μηνιαία δαπάνη για λιπαντικά οχημάτων ανά κατηγορία περιοχής (2019-2021)
Πίνακας 2.3 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2015 - 2022)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2012 - 2021/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2012-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2012-2021 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2015-2021)
Π2.5 Θαλάσσιες μεταφορές – κυκλοφορία πλοίων στους λιμένες της Ελλάδος (Τριμηνιαία στοιχεία, 2019-2021)
Π2.6 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στο σύνολο των αερολιμένων της Ελλάδος (2010-2022)
Π2.7 Κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2010-2022)
Π2.8 Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (2016-2022)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων λιπαντικών (2017-2021)
Πίνακας 3.4 Συνολικές πωλήσεις λιπαντικών (2020-2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2022-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2022/2021)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα” και Εμπόριο “Καύσιμα - λιπαντικά – υγραέρια” (2022)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των λιπαντικών
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία “Προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα’’ και Εμπόριο “Καύσιμα - λιπαντικά – υγραέρια’’
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (1994-2022)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων ανά κατηγορία (2011-2022)
Πίνακας 6.3 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων (2009-2022)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2021)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά λιπαντικών οχημάτων (2021)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2022)
Πίνακας 6.7 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βιομηχανίας (2010-2022)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών βιομηχανίας (2020)(2021)
Πίνακας 6.9 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2022)
Πίνακας 6.10 Αξία της εγχώριας αγοράς λιπαντικών ναυτιλίας (2010-2022)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά λιπαντικών ναυτιλίας 2(2021)
Πίνακας 6.12 Κατηγορίες λιπαντικών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση Intrastat
Πίνακας 6.13 Εισαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2017-2021)
Πίνακας 6.14 Εξαγωγές λιπαντικών ανά κατηγορία (2017-2021)
Πίνακας 6.15 Εμπορικό ισοζύγιο λιπαντικών και δείκτης Balassa (2017-2021)
Π6.1 Εισαγωγές λιπαντικών ανά χώρα προέλευσης (2020-2021)
Π6.2 Εξαγωγές λιπαντικών κατά χώρα προορισμού (2020-2021)
Πίνακας 7.1 Διαθέσιμα λιπαντικά για τελική κατανάλωση στις χώρες της Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη λιπαντικών διεθνούς ναυσιπλοΐας (international maritime bunkers) των χωρών της Ε.Ε.-27 (2016-2020)
Π7.1 Εισαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-27 (2011-2020)
Π7.2 Εξαγωγές λιπαντικών των χωρών της ΕΕ-27 (2010-2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς λιπαντικών βάσει ποσότητας (2022-2024)