ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών λειτουργεί ουσιαστικά σε τρία επίπεδα (διύλιση, χονδρική και λιανική εμπορία). Ο κλάδος παραγωγής πετρελαιοειδών καυσίμων περιλαμβάνει δύο εταιρείες διύλισης (συνολικά 4 διυλιστήρια) και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή των ελληνικών διυλιστηρίων σε πετρελαιοειδή προϊόντα παρουσίασε μείωση 8,5% το 2019 έναντι του 2018
Η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 2013-2016, ενώ την επόμενη τριετία (2017-2019) ακολούθησε ανοδική πορεία. Επισημαίνεται ότι το 2019 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση (5,1%, 2019/2018).
Η κατανάλωση καυσίμων στην Εσωτερική Αγορά κάλυψε σχεδόν το 60% της συνολικής κατανάλωσης.
To μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής κατανάλωσης απέσπασαν το πετρέλαιο κίνησης (23,4%), τα ναυτιλιακά καύσιμα (28%) και οι βενζίνες (19,6%) το 2019.
Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου σημείωσε σημαντική αύξηση 15,4% έναντι του 2018.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή Προϊόντων Κλάδου
1.2.1Πετρελαιοειδή Προϊόντα
1.2.2Βιοκαύσιμα
1.2.3Φυσικό Αέριο
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1Λειτουργία της Αγοράς πετρελαιοειδών
1.3.2Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
1.3.3Βιοκαύσιμα
1.4Φορολογία Καυσίμων
1.5Συμμετοχή Καυσίμων στο Ενεργειακό Ισοζύγιο της Ελλάδας
1.6Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Πετρελαίου
2.Η Ζήτηση για Καύσιμα – Προσδιοριστικοί Παράγοντες
2.1Κυριότεροι Τομείς Ζήτησης Πετρελαιοειδών Καυσίμων
2.2Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.3Οδικές Μεταφορές
2.4Οικιακός Τομέας
2.5Αερομεταφορές
2.6Βιομηχανικός Τομέας
2.7Ναυτιλιακός Τομέας
2.8Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή της Αγοράς Πετρελαιοειδών
3.1.1Διύλιση Πετρελαίου
3.1.2Χονδρική Εμπορία Πετρελαιοειδών
3.1.3Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών - Καυσίμων
3.1.4Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
3.1.5Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης
3.1.6Εμπορία Ναυτιλιακών Καυσίμων
3.1.7Εμπορία Αεροπορικών Καυσίμων
3.1.8Εμπορία Υγραερίου
3.2Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναθράκων
3.3Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου της Διύλισης
3.5Πωλήσεις Εταιρειών Διύλισης Πετρελαίου
3.6Επιχειρήσεις Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.7Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
3.8Λειτουργία της Αγοράς Βιοκαυσίμων
3.9Επιχειρήσεις Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
3.10Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοντίζελ
3.11Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου
3.12Παρουσίαση Επιχειρήσεων Προμήθειας και Επιχειρήσεων Διανομής Φυσικού Αερίου
3.13Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Φυσικού Αερίου
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίων
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καυσίμων
4.2.3Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα και Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίων
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών Διύλισης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση128
Δραστηριότητα
5.7Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.12Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.13Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.14Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.15Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.16Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2015-2019
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Καυσίμων
6.1Εγχώρια Παραγωγή Πετρελαιοειδών Καυσίμων από τα Ελληνικά Διυλιστήρια
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Πετρελαιοειδών Προϊόντων
6.3Καταναλώσεις Πετρελαιοειδών Καυσίμων στην Εγχώρια Αγορά
6.4Μερίδια Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
6.5Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
7.Διεθνής Αγορά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.1Παγκόσμια Αποθέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
7.2Παγκόσμια Παραγωγή Αργού Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.3Παγκόσμια Κατανάλωση Πετρελαίου και Ξηρού Φυσικού Αερίου
7.4Εκτίμηση για την Εξέλιξη της Ζήτησης και Προσφοράς Πετρελαίου
7.5Εξωτερικό Εμπόριο
7.6Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη
7.7Λιανική Αγορά Υγρών Καυσίμων σε Χώρες της Ευρώπης
7.7.1Αριθμός πρατηρίων σε χώρες της
Ευρώπης
7.7.2Φόροι-Τιμές Καυσίμων σε χώρες της Ε.Ε.
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές του Κλάδου
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών Καυσίμων
•Benchmarking Εταιρειών Διύλισης
•Benchmarking Εταιρειών Παραγωγής – Εισαγωγής Βιοκαυσίμων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Τιμές BRENT και WTI ανά βαρέλι (Απρίλιος-Αύγουστος 2019-2020)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής (2015-2020)
Π2.1 Οχήματα Κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009 - 2019)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019/στο τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.4 Κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού (Σύνολο Αερολιμένων Ελλάδας 1993-2020)
Π2.5 Κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (2003-2020)
Π2.6 Κατάπλοι - Απόπλοι πλοίων (2017-2019)
Π2.7 Κατάπλοι - Απόπλοι πλοίων (2019 Α τρίμηνο-2020 Α Τρίμηνο)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών παραγωγής-εισαγωγής βιοκαυσίμων της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.3 Κατανομή των εταιρειών του φυσικού αερίου της μελέτης ανα γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση των δύο Επιχειρήσεων Διύλισης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων διύλισης πετρελαίου (2015-2019)
Πίνακας 3.6 Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανά κατηγορία άδειας
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση των Επιχειρήσεων Χονδρικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών καυσίμων (2015-2019)
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Βιοντήζελ
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2014 - 2018)
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής – εισαγωγής βιοντίζελ (2015 - 2019)
Πίνακας 3.12 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Προμήθειας και Διανομής φυσικού αερίου
Πίνακας 3.13 Πωλήσεις επιχειρήσεων του τομέα προμήθειας και διανομής φυσικού αερίου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων, Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα, Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών - Υγραερίου (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Πετρελαιοειδών Καυσίμων (2020-2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Εμφιάλωσης Υγραερίων» (2020-2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Βιομηχανία Προϊόντων Πετρελαίου & Άνθρακα» (2020-2019)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά «Εμπόριο Καυσίμων - Λιπαντικών – Υγραερίου» (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.10 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.11 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.16 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.17 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.21 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.22 – 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.36 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.37 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.38 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.39 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.40 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.41 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.42 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακες 5.43 – 5.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.54 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.55 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.56 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.57 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.58 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.59 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.60 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.61 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.62 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.63 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.64 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.65 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής ελληνικών διυλιστηρίων (2013-2019)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών αργού πετρελαίου (Crude Oil) (2007 -2019)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών βενζινών (Motor Gasoline) (2007 – 2019)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών υγραερίων (LPG) (2007 - 2019)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εισαγωγών - Εξαγωγών Μαζούτ (fuel oil) (2007 – 2019)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών καυσίμων αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης (2007-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη εισαγωγών - εξαγωγών πετρελαίου (2007 -2019)
Πίνακας 6.8 Καταναλώσεις πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (2013-2019)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στην αγορά βενζίνης (2019)
Πίνακας 6.10 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου κίνησης (2019)
Πίνακας 6.11 Μερίδια εταιρειών στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης (2019)
Πίνακας 6.12 Μερίδια εταιρειών στην αγορά υγραερίου (2019)
Πίνακας 6.13 Μερίδια εταιρειών αεροπορικών καυσίμων (2019)
Πίνακας 6.14 Κατανάλωση φυσικού αερίου (2005 – 2019)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αργού πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών βενζινών κινητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών βενζινών κινητήρων κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.4 Ανάλυση των εισαγωγών υγραερίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.5 Ανάλυση των εξαγωγών υγραερίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών μαζούτ ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών μαζούτ κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.8 Ανάλυση εισαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.9 Ανάλυση των εξαγωγών αεριωθούμενων καυσίμων τύπου κηροζίνης κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.10 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου κίνησης ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.11 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.12 Ανάλυση εισαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.13 Ανάλυση εξαγωγών πετρελαίου θέρμανσης και άλλου πετρελαίου κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Π6.14 Ανάλυση εισαγωγών ασφάλτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.15 Ανάλυση εξαγωγών ασφάλτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαιοειδών (2018-2021)
Πίνακας 7.2 Κατανομή διυλιστηρίων στην Ευρώπη
Πίνακας 7.3 Κατανομή πρατήριων στην Ευρώπη
Πίνακας 7.4 Συνεισφορά των φόρων καυσίμων στο συνολικό εθνικό εισόδημα κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ - 28 (2019)
Πίνακας 8.1 Συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών* (2019-2021)