ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LEASING, FACTORING, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LEASING, FACTORING, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Στους κλάδους του leasing και του factoring δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες κυρίως θυγατρικές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Αντιθέτως, οι εγχώριες Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι σημαντικά περισσότερες, όπως και οι Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Το 2016 στην εγχώρια αγορά leasing σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη (αύξηση 69,5% σε ετήσια βάση). Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε με άνοδο 1,9%, αλλά η αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 21,25%. Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ παρουσίασε πτώση της τάξεως του 11,3% την ίδια περίοδο.
Το 55% των νέων εργασιών leasing για το 2016 αφορούσε εξοπλισμό μηχανημάτων. Το Εγχώριο Factoring καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών factoring στην ελληνική αγορά. Το 25,1% του ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ αφορά ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Leasing
1.4 Factoring
1.5 Α.Ε.Π.Ε.Υ.
1.6 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
1.6.1 Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)
1.6.2 Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)
1.7 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ)
1.7.1 Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)
1.7.2 Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
1.7.3 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ)
1.7.4 Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)
2. Η Ζήτηση των κλάδων Leasing, Factoring, Χρηματιστηριακών Εταιρειών και Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
2.1 Leasing
2.2 Factoring
2.3 Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
3. Η Προσφορά των κλάδων Leasing, Factoring, Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων
3.1 Παρουσίαση Εταιρειών Leasing
3.2 Πωλήσεις Εταιρειών Leasing
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών Factoring
3.4 Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα Εταιρειών Factoring
3.5 Παρουσίαση Α.Ε.Π.Ε.Υ.
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)
3.7 Παρουσίαση Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3.8 Πωλήσεις Α.Ε.Δ.Α.Κ.
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιρειών Leasing
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιρειών Factoring
4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
5. Στοιχεία Εγχώριων Αγορών Leasing, Factoring, Χρηματιστηριακών Εταιρειών και Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
5.1 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Leasing
5.2 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Factoring
5.3 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Χρηματιστηριακών Εταιρειών
5.4 Στοιχεία Αγοράς Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Leasing
6.2 Factoring
6.3 Ευρωπαϊκή Αγορά Συλλογικών Επενδύσεων
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνος Από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Εταιρειών Leasing
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών Leasing (2011-2015)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εταιρειών Factoring
Πίνακας 3.4 Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα Εταιρειών Factoring (2011-2015)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις χρηματιστηριακών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση Εταιρειών Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών Leasing (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών Leasing (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών Leasing (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών Leasing (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας εταιρειών Leasing (2011 – 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών Leasing (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROBANK ERGASIAS LEASING Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HELLAS CAPITAL LEASING A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.Χ.Μ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη εταιρειών Leasing βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη εταιρειών Leasing βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη εταιρειών Leasing του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.16 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών Factoring (2011 – 2015)
Πίνακας 4.17 Δείκτες κερδοφορίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.18 Δείκτες αποδοτικότητας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.19 Δείκτες ρευστότητας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.21 Δείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Α.Ε.Π.Ε.Υ. (2014 – 2015)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΓΚΝΑ ΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.31 Κατάταξη Α.Ε.Π.Ε.Υ. βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.32 Κατάταξη Α.Ε.Π.Ε.Υ. βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη Α.Ε.Π.Ε.Υ. του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.34 Δείκτες κερδοφορίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.35 Δείκτες αποδοτικότητας Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.36 Δείκτες ρευστότητας Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.37 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.38 Δείκτες χρηματοοικονομικής δραστηριότητας Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2011 – 2015)
Πίνακας 4.39 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2014 – 2015)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA TRUST ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη Α.Ε.Δ.Α.Κ. βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.46 Κατάταξη Α.Ε.Δ.Α.Κ. βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη Α.Ε.Δ.Α.Κ. του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 5.1 Στατιστικά στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Leasing (2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς εταιρειών Leasing το 2016
Πίνακας 5.3 Εξέλιξη εργασιών Factoring στην Ελληνική Αγορά (2009-2015)
Πίνακας 5.4 Ανάπτυξη Εργασιών Factoring στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
Πίνακας 5.5 Μερίδια Αγοράς εταιρειών Factoring το 2015
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (2007-2016)
Πίνακας 5.7 Συνολική Χρηματιστηριακή αξία Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (2007-2016)
Πίνακας 5.8 Μέσος μηνιαίος αριθμός ενεργών μερίδων
Πίνακας 5.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2016 (αγορές μετοχών)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη Ενεργητικού ΟΣΕΚΑ (2014-2016)
Πίνακας 5.11 Κατανομή (%) Συνολικού Ενεργητικού Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Εταιρεία στις 31.01.2017
Πίνακας 5.12 Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Εταιρεία την 31/01/2017
Πίνακας 6.1 Ποσοστιαία μεταβολή νέας παραγωγής συμβολαίων leasing στην Ευρώπη (2011-2015)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή συμβολαίων leasing στην Ευρώπη ανά χώρα (2015)
Πίνακας 6.3 Ανάπτυξη Εργασιών Factoring (% μεταβολή), 2008-2015
Πίνακας 6.4 Καθαρές Πωλήσεις ΟΣΕΚΑ στην Ευρώπη ανά χώρα και κατηγορία για το 2016
Πίνακας 6.5 Ενεργητικό ΟΣΕΚΑ στην Ευρώπη