ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στον κλάδο των επίπλων κουζίνας δραστηριοποιούνται πέραν των μαραγκών-ξυλουργών, βιοτεχνικές-βιομηχανικές επιχειρήσεις παραγωγής γενικότερα επίπλων, καθώς επίσης και επιχειρήσεις εισαγωγής οι οποίες και διαθέτουν τα είδη τους χονδρικώς και λιανικώς.
Κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση επίπλων κουζίνας είναι η κατασκευαστική και κυρίως η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία εμφανίζει ανάκαμψη από το 2017 και μετά. Το 2021 σημείωσε αύξηση 26,8% βάσει αδειών, αύξηση 47,2% βάσει επιφάνειας και αύξηση 45,9% βάσει όγκου, σε σχέση με το 2020
Η συνολική εγχώρια παραγωγή επίπλων κουζίνας εκτιμάται αυξημένη κατά 9,2% το 2021 σε σχέση με το 2020. Το 70% περίπου της παραγωγής προέρχεται από μαραγκούς-ξυλουργούς.
Ανάκαμψη παρουσίασε η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) επίπλων κουζίνας το 2021. Συγκεκριμένα, η αγορά υπολογίζεται αυξημένη κατά 10,4% σε σχέση με το 2020. Σχετικά με το 2022, προβλέπεται περαιτέρω άνοδος.
Το 2021 εκτιμάται ότι, το 53,5% της συνολικής αγοράς επίπλων κουζίνας (σε αξία) προήλθε από τους μαραγκούς-ξυλουργούς, το 29,5% από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 17,0% προήλθε από βιοτεχνικές-βιομηχανικές επιχειρήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για τα Έπιπλα Κουζίνας
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.5 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2016-2020)
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2016-2020)
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Επίπλων Κουζίνας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή
Μερίδια παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών
6.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών
6.2.3 Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.4 Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων
6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων Κουζίνας
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου