ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΤΖΗΝ

Ο κλάδος των τζην ενδυμάτων αποτελείται από αρκετές εισαγωγικές και
παραγωγικές επιχειρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται
και στους δύο τομείς. Η πλειοψηφία τους ανήκει στον ευρύτερο κλάδο της
ένδυσης (κυρίως της casual) με αποτέλεσμα τα προϊόντα που διαθέτουν
στην αγορά να συμπεριλαμβάνουν εκτός από τζην και άλλα ενδύματα από
διαφορετικού είδους υφάσματα. Την τελευταία δεκαετία, ορισμένες
εταιρείες (κυρίως εισαγωγικές) διείσδυσαν και στην αγορά της λιανικής
πώλησης τζην ενδυμάτων, δημιουργώντας δικά τους καταστήματα (εταιρικά
ή /και franchising).
Η εγχώρια παραγωγή τζην ενδυμάτων παρουσιάζει πτωτική πορεία την
περίοδο 1997-2009. Εντονότερο ήταν το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια
όπου παρατηρείται μείωση της συνολικής παραγωγής κατά 19% το 2009/2008
(2008/07:-15,5%). Αρκετές επιχειρήσεις μείωσαν τις παραγόμενες
ποσότητες, ενώ ορισμένες στράφηκαν από τον παραγωγικό στον εισαγωγικό
κυρίως τομέα. Η εγχώρια αγορά τζην ενδυμάτων παρουσίασε αυξομειώσεις
την περίοδο 1997- 2009, ωστόσο την τελευταία τριετία ήταν πτωτική.
Συγκεκριμένα, το 2008 η κατανάλωση (σε τεμάχια) παρουσίασε μείωση 2%
σε σχέση με το 2007, ενώ το 2009 η αγορά σημείωσε πτώση της τάξης του
13%. Το ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης συνεχώς διευρύνεται, τα
τελευταία δε έτη κυμαίνεται περίπου στο 60%. Όσον αφορά τις εξαγωγές
σημειώνεται ότι, στο σύνολό τους είναι πτωτικές.
Η αγορά τζην ενδυμάτων αφορά ουσιαστικά παντελόνια, οι πωλήσεις των
οποίων κάλυψαν περίπου το 90% της συνολικής κατανάλωσης το 2009. Οι
πωλήσεις των υπολοίπων τζην ενδυμάτων κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KLADIKHS MELETHS
“ΕΝΔΥΜΑΤΑ TZHN 2010”
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
2. Η Ζήτηση Τζην Ενδυμάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Τζην Ενδυμάτων
2.2. Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ (2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά για Τζην Ενδύματα
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τζην Ενδυμάτων
3.3 Περιγραφή των Καναλιών Διάθεσης των Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τζην Ενδυμάτων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τζην Ενδυμάτων – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τζην Ενδυμάτων
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Τζην Ενδυμάτων– Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Τζην Ενδυμάτων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Τζην Ενδυμάτων – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία για την Αγορά Ενδύματος σε Χώρες του Εξωτερικού
5.1 Γενικά Στοιχεία
5.2 Η Αγορά Ενδυμάτων σε Ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τζην Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Τζην Ενδυμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσοι ετήσιοι δείκτες λιανικών τιμών για τα τζην παντελόνια (2001-2008)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έτοιμα ενδύματα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών εταιρειών ενδυμάτων τζην για την ανάγνωση των διαγραμμάτων.
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών εταιρειών ενδυμάτων τζην για την ανάγνωση των διαγραμμάτων.
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης τζην και κοτλέ ενδυμάτων ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη τζην και κοτλέ ενδυμάτων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2007-2008)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2004-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων τζην ενδυμάτων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τζην ενδυμάτων (1997-2009)
Πίνακας 4.2 Εξωτερικό εμπόριο τζην ενδυμάτων (1997-2009)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά τζην ενδυμάτων (1997-2009)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς τζην ενδυμάτων (2009)
Π4.1 Εισαγωγές τζην παντελονιών ανά χώρα προέλευσης (2006-2008)
Π4.2 Εξαγωγές τζην παντελονιών κατά χώρα προορισμού (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων της Ε.Ε. (2005-2008)
Πίνακας 5.2 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου ενδυμάτων (2005-2008)
Πίνακας 5.3 Αγορά έτοιμων ενδυμάτων στη Γαλλία (2006-2008)