ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2015
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι λειτουργούν 44 Ιδιωτικές Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οι οποίες αυξάνονται σε 53 εάν συνυπολογισθούν και οι μονάδες που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία. Η μεγάλη πλειοψηφία των μονάδων βρίσκεται στην περιοχή της Αθήνας.
To θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας το οποίο ρυθμίζει θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα προοδευτικό και φιλελεύθερο, σε σχέση με αυτό άλλων χωρών.
Πτωτική πορεία παρουσίασε ο αριθμός των διενεργούμενων κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης στη χώρα μας τα τελευταία έτη, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μονάδες του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο αριθμός των κύκλων που διενεργούνται στα δημόσια νοσοκομεία είναι πολύ μικρός.
Την τριετία 2012-2014 ο αριθμός των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 13%. Η αξία της αγοράς, η οποία αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής χωρίς να περιλαμβάνεται η αξία των χορηγούμενων φαρμάκων, μειώθηκε με αντίστοιχο ρυθμό της τάξης του 15%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ορισμός – Στάδια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
1.4 Τεχνικές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
3.1 Αριθμός Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
3.2 Πεδία Ανταγωνισμού
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Ιδιωτικών Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
3.3.2 Συνολικά Έσοδα Ιδιωτικών Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ιδιωτικών Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου των Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
4.1 Στατιστικά Στοιχεία της ESHRE για την Ελλάδα
4.2 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
5. Ο Κλάδος των Υπηρεσιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη
5.1 Ο Κλάδος της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ευρώπη
5.2 Ο Κλάδος της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη Μ. Βρετανία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Μονάδων Υ.Α.
Ανάλυση SWOT
6.2 Προοπτικές
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γυναικείος πληθυσμός της Ελλάδας κατά ομάδες ηλικιών (Απογραφή 2011)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη γεννήσεων (2008-2013)
Πίνακας 2.3 Διαχρονική εξέλιξη γεννήσεων από γυναίκες ηλικίας 35-49 ετών (1983-2013)
Πίνακας 3.1 Αριθμός ιδιωτικών μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση ιδιωτικών μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2009-2014)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2009– 2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2009 – 2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2012-2013)
Πίνακας 3.12 ΕΜΒRYOLAB AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 MEDIMALL ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3. 14 NEOGENESIS ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 NEW LIFE AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 ΕΜΒΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.19 ΕΜΒΡΥΟ ΑΡΤ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 ΚΕΝΤΡΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Αριθμός εταιρειών του κλάδου με βελτίωση ή επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας (2013/12)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2013-2014)
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2014)
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ιατρικών υπηρεσιών (2013-2014)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Αριθμός κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα (2008-2010)
Πίνακας 4.2 Αποτελέσματα κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα (2008-2010)
Πίνακας 4.3 Αριθμός μεταφερόμενων εμβρύων και γεννήσεις με κλασσική εξωσωματική (IVF) και μικρογονιμοποίηση (ICSI) στην Ελλάδα (2008-2010)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών εξωσωματικής γονιμοποίησης (2012-2014)
Πίνακας 5.1 Ο κλάδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη (2003-2011)
Πίνακας 5.2 Οι πέντε πρώτες χώρες σε κύκλους εξωσωματικής στην Ευρώπη (2011)
Πίνακας 5.3 Κατανομή κύκλων εξωσωματικής στην Ευρώπη (2008-2010)
Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα* υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη ανά μέθοδο εξωσωματικής
(2010-2011)
Πίνακας 5.5 Αποτελέσματα* υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη ανά ηλικία γυναίκας (2010)
Πίνακας 5.6 Αριθμός κύκλων εξωσωματικής με δωρεά γενετικού υλικού στη Μ. Βρετανία (2012-2013)
Πίνακας 5.7 Αριθμός πραγματοποιηθέντων εμβρυομεταφορών στη Μ. Βρετανία (2013)
Πίνακας 5.8 Ποσοστό κυήσεων ανά εμβρυομεταφορά μετά από κλασσική εξωσωματική στη Μ.Βρετανία (2012-2013)
Πίνακας 5.9 Ποσοστά γέννησης ζώντος νεογνού ανά κύκλο εξωσωματικής στη Μ.Βρετανία (2011-2012)
Π5.1 Στατιστικά στοιχεία Κλασσικής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF) στην Ευρώπη (2010)
Π5.2 Στατιστικά στοιχεία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης με Μικρογονιμοποίηση (ICSI) στην Ευρώπη (2010)
Π5.3 Στατιστικά στοιχεία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης με Απόψυξη Κρυοσυντηρημένων Εμβρύων (FER) στην Ευρώπη (2010)