ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Στη χώρα μας, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων αφορά αποκλειστικά σωλήνες με ραφή και ο μεγαλύτερος όγκος αυτής καλύπτεται από σχετικά λίγες παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων διαφόρων διαμέτρων για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Οι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή προέρχονται από το εξωτερικό και βρίσκουν εφαρμογή κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλή πίεση και θερμοκρασία.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 2004-2015. Την τριετία 2016-2018 ο όγκος της παραγωγής παρουσίασε συνεχή αύξηση, η οποία οφείλεται στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, το 2018 το συνολικό μέγεθος της παραγωγής υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2017 έπειτα από ανάληψη σημαντικών έργων στο εξωτερικό. Το 2020 το σύνολο της εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων εμφάνισε μείωση -19,0% (2020/2019). Οι σημαντικές αυξομειώσεις στον συνολικό όγκο παραγωγής οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αντίστοιχες μεταβολές των εξαγωγών.
Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων σημείωσε μείωση της τάξης του 14%-14,5% το 202 σε σχέση με το 2019. Επισημαίνεται ότι, η σωρευτική μείωση της περιόδου 2010-2020 έφτασε το 68% περίπου.
Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης (92%-93% τα τελευταία έτη), ενώ η ζήτηση για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Oι συνολικές εισαγόμενες ποσότητες χαλυβδοσωλήνων σημείωσαν κατακόρυφη πτώση την περίοδο 2005-2011. Από το 2012 παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη των εισαγωγών και τη διετία 2016-2017 σημειώθηκε σημαντική αύξηση. Τα δύο τελευταία έτη (2018-2019), οι συνολικές ποσότητες εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων σημείωσαν και πάλι μείωση. Ειδικότερα, το 2019, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,9% έναντι του 2018.
Οι συνολικές εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις σε όλη την εξεταζομένη περίοδο (2004-2019). Η χαμηλότερη ποσότητα εμφανίζεται το 2013, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 2015, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά. Την επόμενη διετία (2016-2017) οι εξαγωγές μειώθηκαν και το 2018 "εκτινάχτηκαν" και πάλι. Το 2019 οι εξαγωγές μειώθηκαν και πάλι αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.4 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5 Εξέλιξης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα»
4.6 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2015-2019)
5.3 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2018-2019)
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Χαλυβδοσωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Eγχώρια Φαινομενική
Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Διεθνής Αγορά Χάλυβα
7.1 Η Παγκόσμια Παραγωγή Χάλυβα
7.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7.3 Παγκόσμια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών(2000-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2002-2019)
Πίνακας 2.3 Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου Βασικού Σεναρίου (2017-2030)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2019 και 2020
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011 - 2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών χαλυβδοσωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων ανά νομό
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων(2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές”
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα”
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” (2018 - 2017)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα - Μεταλλικά Προϊόντα” (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.9 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας διατεθείσας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2020)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2019)
Πίνακας 6.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2020)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (2004–2020)
Π6.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2014-2019)
Π6.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Η κατανάλωση χάλυβα στην Ε.Ε.-28 (2010-2019)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων (2009–2017)
Π7.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (2000-2019)
Π7.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-28, ανά χώρα (2012 – 2019)
Π7.4 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων με ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Π7.3 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή, ανά χώρα (2010 - 2017)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων (2021-2022)