ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους, τοπικής εμβέλειας. Μεταξύ των επιχειρήσεων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο ως προς το μέγεθος (απασχολούμενο προσωπικό, πελατολόγιο, κλπ.) όσο και ως προς τον τρόπο οργάνωσης, το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη γεωγραφική κάλυψη.
Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένο δίκτυο που καλύπτει και περιοχές της περιφέρειας, προσφέρουν αρκετές υπηρεσίες, το δε πελατολόγιό τους περιλαμβάνει τραπεζικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, κλπ. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν κυρίως τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εντάσσονται και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν κυρίως στην κάλυψη των βασικών υπηρεσιών καθαρισμού.
Η αξία της συνολικής αγοράς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2011-2015. Αντίθετα, ελαφρά ανάκαμψη εμφανίζεται από το 2016. Το 2019 η αξία της αγοράς σημείωσε αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2018.
Ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι κάλυψε το 60%-65% της συνολικής αξίας της αγοράς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων το 2019 και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας κάλυψε το υπόλοιπο 35%-40%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
2.1Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.2Εμπορικά Κέντρα
2.3Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.4Εκθεσιακά Κέντρα
2.5Λιμένες
2.6Οικοδομική Δραστηριότητα
2.7Παιδεία - Εκπαίδευση
2.8Αερολιμένες
2.9Ταχυδρομικά Καταστήματα
2.10Τραπεζικά Καταστήματα
2.11Καταστήματα Super Markets
2.12Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
2.13Μουσεία
2.14Χώροι Πολιτισμού
2.15Ξενοδοχεία
2.16Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά των Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Πεδία Ανταγωνισμού
3.3Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.4Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Ευρύτερου Κλάδου
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3Δείκτης ICAP Covid Sector Check
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2015-2019
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού & Ιδίων Κεφαλαίων
5.5Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
6.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
7.H Διεθνής Αγορά Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
Γενικά
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές του Κλάδου
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παραρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης εξέλιξης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2012-2019)
Πίνακας 1.2 Στατιστικά διαγωνισμών δημοσίου για Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων (2016-2019)
Πίνακας 2.1 Εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Ακίνητη περιουσία φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Είδη ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (2014-2019)
Πίνακας 2.6 Αριθμός νέων καταστημάτων στο σύνολο της χώρας (2014-2019)
Πίνακας 2.7 Δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (2015-2019)
Πίνακας 2.8 Αερολιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.9 Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα (2014-2019)
Πίνακας 2.10 Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα (2013-2018)
Πίνακας 2.11 Κρατικά μουσεία στην Ελλάδα
Πίνακας 2.12 Κρατικά & Δημοτικά Θέατρα & Ορχήστρες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.13 Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδος (2014-2019)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή των ιδιόκτητων ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Π2.2 Αριθμός νέων καταστημάτων ανά κατηγορία χρήσης και περιοχή (2019)
Π2.3 Γεωγραφική κατανομή μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2017/2018)
Π2.4 Γεωγραφική κατανομή μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής & εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου «Διάφορες Υπηρεσίες» (2019-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2007-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2019)
Πίνακας 6.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2019)
Πίνακας 7.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (facilitiesmanagement) σε χώρες της Ευρώπης (2017)