ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών και εισαγωγικών). Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι πολύ μικρού μεγέθους και δεν έχουν αυτοματοποιημένη παραγωγή. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και παράγουν μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται παράλληλα με την εμπορία και άλλων ειδών οικιακής χρήσης (π.χ. φωτιστικά, διακοσμητικά είδη, χαλιά).
Τα τελευταία έτη σημαντική είναι η παρουσία διεθνών αλυσίδων επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης με αυξανόμενο ρυθμό ίδρυσης νέων καταστημάτων σε όλη την χώρα.
Η εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης (σε αξία) ακολούθησε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2008-2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -11,7%. Εντούτοις ο ετήσιος ρυθμός μείωσης επιβραδύνεται από το 2013 και μετά. Την τελευταία τριετία η αγορά παρουσιάζει συνεχή αύξηση, το δε 2018, η αξία της κατέγραψε ετήσια μεταβολή 4,8%.
Πτωτική πορεία ακολούθησαν οι πωλήσεις εισαγομένων επίπλων οικιακής χρήσης (σε αξία) την περίοδο 2009-2014 (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής -11%). Αντίθετα, ανοδική είναι η εξέλιξη των εισαγωγών την τελευταία τετραετία. Η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο των οικιακών επίπλων βάσει αξίας, βαίνει αυξανόμενη, αγγίζοντας το 63,5% το 2018.
Οι εξαγωγές επίπλων (σε αξία) σημειώνουν σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία, ωστόσο κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με το επίπεδο των εισαγωγών.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία επίπλων, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις επίπλων καθιστικού χώρου κάλυψαν περίπου το 43,5% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2018. Τα έπιπλα υπνοδωματίου κάλυψαν το 38,5% και τα έπιπλα τραπεζαρίας το υπόλοιπο 18% της αγοράς.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
- Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επίπλων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ιταλία - Γερμανία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Πολωνία – Ηνωμένο Βασίλειο
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γαλλία - Ισπανία
Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.-28
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Κυριότερες Χώρες Προορισμού

Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου