ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση 26
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ξενοδοχειακός κλάδος κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και αποτελεί αναμφισβήτητα τον «πυλώνα» του ελληνικού τουρισμού. Λόγω της πανδημίας του Covid-19, το 2020 οι τουριστικές αφίξεις προς τη χώρα μας υποχώρησαν κατά 76,5% (μόλις 7,4 εκατ. αφίξεις) ενώ αντίστοιχη ήταν και η υποχώρηση των τουριστικών εσόδων. Κάμψη 72,2% εμφάνισαν οι συνολικές διανυκτερεύσεις στα διάφορα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας, το 2020 σε σχέση με το 2019, με τις συνολικές διανυκτερεύσεις να ανέρχονται σε μόλις 30,4 εκατ.
Οι αλλοδαποί τουρίστες είναι οι σημαντικότεροι πελάτες των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς οι διανυκτερεύσεις αυτών κάλυψαν το 72% περίπου των συνολικών διανυκτερεύσεων το 2020.
Το 2020 σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 10.052 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας περίπου 870 χιλ. κλινών, με τα ξενοδοχεία των δύο αστέρων να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών.
Κάμψη 75,7% παρουσίασε το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) το 2020 σε σχέση με το 2019 ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας κατέγραψαν πτώση 74,6% και 75,8% αντίστοιχα, ενώ για τα Β’ κατηγορίας η πτώση ήταν 78%.
Τα έσοδα των μονάδων Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το 44% της συνολικής αγοράς το 2020, τα ξενοδοχεία Πολυτελείας το 40% και τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας το υπόλοιπο 16%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη
2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Αφίξεων
2.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων και Πληρότητες
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Στοιχεία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3.2.1 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.2.2 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων –Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.3 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι και Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας τoυ Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2015-2019
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2. Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ξενοδοχειακών Εταιρειών 2016-2020
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2019-2020
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
6.2.2 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου
6.2.3 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών, ανά Γεωγραφική Περιοχή
7. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
7.1 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
7.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Eπιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2020)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2008-2020)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2020)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2020)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2019)
Π2.4 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2020)
Π2.5 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2019-2020)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2020)
Π2.7 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2019-2020)
Π2.8 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική Περιφέρεια (2019-2020)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2006-2020)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2020)
Πίνακας 3.3 Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις – έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2016-2020)
Πίνακας 3.5 Έσοδα υπνοδωματίων – έσοδα ανά διανυκτέρευση (2020)
Πίνακας 3.6 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι
Πίνακας 3.7 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες στην Ελλάδα
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2015)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2016)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2017)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2018)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2019)
Π3.6 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2021)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2020-2021)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας ξενοδοχειακών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ξενοδοχειακών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας ξενοδοχειακών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020, σε €)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά κατηγορία (1998-2021)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος (2017-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2020)
Πίνακας 6.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στην συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών κατά κατηγορία
(L’ και Α’ - 2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων - αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών (L’, Α’ και Β’) κατά γεωγραφική περιοχή (2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (1980-2020)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2020)
Πίνακας 7.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις (2019)
Π7.1 Οι 10 κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες (Σεπτέμβριος 2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2021-2023)