ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιανουάριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως μέσω της δρομολόγησης νέων και σύγχρονων πλοίων.
Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σήμερα οι εταιρείες της ελληνικής ακτοπλοΐας διακρίνονται α) στις μεγάλες επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και οι οποίες ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, β) σε εταιρείες πολυμετοχικής βάσης στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς η πλειοψηφία των μετόχων προέρχεται από τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή και γ) σε ολιγομετοχικές εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε εφοπλιστικές οικογένειες.
Κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο (2019-2020) ο στόλος της ελληνικής ακτοπλοΐας αριθμεί 256 πλοία, εκ των οποίων το 60% είναι επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία.
Το σύνολο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας σε αξία παρουσιάζει αύξηση την τελευταία διετία. Ειδικότερα, το 2019 αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το 2018.
Η εσωτερική ακτοπλοΐα εκτιμάται ότι κατέλαβε περίπου το 65% της αξίας του συνόλου της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, η γραμμή της Αδριατικής κάλυψε το 21% και οι γραμμές των πορθμείων το υπόλοιπο 14% την τελευταία διετία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3Θεσμικό Πλαίσιο Θαλάσσιων Ενδομεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Η Ζήτηση Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
2.1Χαρακτηριστικά και Παράγοντες της Ζήτησης
2.2Διακινηθέντες Επιβάτες και Οχήματα
2.2.1Κίνηση Πορθμειακών Γραμμών
2.2.2Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εσωτερικού
2.2.3Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία)
2.2.4Συνολική Κίνηση (επιβατών, οχημάτων)
2.3Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.4Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1.Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών
4.2Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
6.1Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Γραμμών
6.3Μερίδια Αγοράς Επιχειρηματικών Ομίλων – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4Πρόβλεψη Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)
7.Ο Κλάδος των Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Οι 10 μεγαλύτεροι εμπορικοί στόλοι παγκοσμίως (νηολόγια 2018)
Π1.1 Ακτοπλοϊκές γραμμές που θα εξυπηρετηθούν με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενες γραμμές) από 1/11/2019
Πίνακας 2.1 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) πορθμειακών γραμμών (2007-2019)
Πίνακας 2.2 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού (2007-2019)
Πίνακας 2.3 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοΐας εξωτερικού (2007-2019)
Πίνακας 2.4 Συνολική κίνηση (επιβατών, οχημάτων) της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2014-2019)
Πίνακας 2.5 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2018)
Πίνακας 2.6 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2019)
Π2.1 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας (2016-2018)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας ( Α τρίμηνο 2017 - 2018 - 2019)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας (2016-2018)
Π2.4 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας (Α τρίμηνο 2017 - 2018 - 2019)
Π2.5 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού (2016-2018)
Π2.6 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης γραμμών εξωτερικού (2017-2018)
Π2.7 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού (Α Τρίμηνο 2017 - 2018-2019)
Π2.8 Εξέλιξη συνολικής επιβατικής κίνησης ανά 3μηνο (2016-2018)
Π2.9 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ανά 3μηνο (2017-2019)
Π2.10 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις – μεταφορές (2016-2018)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης περιόδου 2019 -2020
Πίνακας 3.2 Ο στόλος των ελληνικών εμπορικών πλοίων ανά κατηγορία (2009-2019)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Π3.1 Ο Όμιλος Μινωικών Γραμμών σε αριθμούς (2015-2018)
Π3.2 Ο Όμιλος Attica Group σε αριθμούς (2015-2018)
Π3.3 Ο Όμιλος Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ΑΝΕΚ) σε αριθμούς (2015-2018)
Π3.4 Ο Όμιλος Hellenic Seaways σε αριθμούς (2014-2017)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2019 - 2018)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών (2019 - 2018)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ATTICA FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BLUE STAR FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2002-2019)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της αξίας της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανά κατηγορία (2010-2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών εσωτερικού βάσει κύκλου εργασιών (2018-2019)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2018-2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2018-2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2018)
Πίνακας 6.7 Μερίδια πορθμειακών γραμμών βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2018)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών* στην ΕΕ-28 (2006-2017)
Πίνακας 7.2 Ο στόλος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (2014-2017)
Πίνακας 7.3 Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών* στην ΕΕ-28 (2016)
Π7.1 Τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια της Ε.Ε. σε επιβατική κίνηση (2016-2017)
Π7.2 Χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές (2016-2017)