ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, κυρίως μέσω της δρομολόγησης νέων και σύγχρονων πλοίων.
Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σήμερα οι εταιρείες της ελληνικής ακτοπλοΐας διακρίνονται α) στις μεγάλες επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και οι οποίες ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, β) σε εταιρείες πολυμετοχικής βάσης στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς η πλειοψηφία των μετόχων προέρχεται από τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή και γ) σε ολιγομετοχικές εταιρείες στις οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε εφοπλιστικές οικογένειες.
Ο στόλος της ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει τακτικής δρομολόγησης για την περίοδο 01/11/2022 - 31/10/2023, αριθμεί 250 πλοία, εκ των οποίων το 64% περίπου είναι επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία.
Τη διετία 2018-2019 η συνολική αξία της αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας παρουσίασε μικρή αύξηση. Ειδικότερα, εμφανίζεται αυξημένη κατά 2,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. Όσον αφορά το 2020, η συνολική αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 35% περίπου.
Η εσωτερική ακτοπλοΐα εκτιμάται ότι κατέλαβε περίπου το 65% της αξίας του συνόλου της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, η γραμμή της Αδριατικής κάλυψε το 23% και οι γραμμές των πορθμείων το υπόλοιπο 12% το 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Θαλάσσιων Ενδομεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαιου 1
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Διακινηθέντες Επιβάτες και Οχήματα
2.2.1 Κίνηση Πορθμειακών Γραμμών
2.2.2 Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εσωτερικού
2.2.3 Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία)
2.3 Συνολική Κίνηση (επιβατών, οχημάτων)
2.4 Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου “Θαλάσσιων Μεταφορών”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Θαλάσσιων Μεταφορών”
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Γραμμών
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρηματικών Ομίλων – Βαθμός Συγκέντρωσης
7. Ο Κλάδος των Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Οι 10 μεγαλύτεροι εμπορικοί στόλοι παγκοσμίως (νηολόγια 2020)
Π1.1 Ακτοπλοϊκές γραμμές που θα εξυπηρετηθούν με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενες γραμμές) από 1/11/2021 – 31/10/2022
Πίνακας 2.1 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) πορθμειακών γραμμών (2007-2021)
Πίνακας 2.2 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού (2007-2021)
Πίνακας 2.3 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοΐας εξωτερικού (2007-2021)
Πίνακας 2.4 Συνολική κίνηση (επιβατών, οχημάτων) της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2007-2021)
Πίνακας 2.5 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.6 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2021)
Πίνακας 2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις – μεταφορές (2018-2020)
Π2.1 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας (2018-2020)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας (Α Εξάμηνο 2019 - 2020 – 2021)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας (2018-2020)
Π2.4 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας ( A Εξάμηνο 2019 - 2020 - 2021)
Π2.5 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού (2018 - 2019 - 2020)
Π2.6 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού ( Ά Εξάμηνο 2019 - 2020 - 2021)
Π2.7 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης γραμμών εξωτερικού (2019 - 2020 - 2021)
Π2.8 Εξέλιξη συνολικής επιβατικής κίνησης εσωτερικού ανά 3μηνο (2018-2021)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει αρχικών δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης περιόδου 01/11/2022 - 31/10/2023
Πίνακας 3.2 Ο στόλος των ελληνικών εμπορικών πλοίων ανά κατηγορία (2009-2021, Ιαν. 2022)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Π3.1 Ο Όμιλος Μινωικών Γραμμών σε αριθμούς (2017-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Θαλάσσιες Μεταφορές» (2021)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2002-2021)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της αξίας της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανά κατηγορία (2015-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών εσωτερικού βάσει κύκλου εργασιών (2020-2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2020-2021)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2021)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια πορθμειακών γραμμών βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2020)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών* στην ΕΕ-28 (2006-2019)
Πίνακας 7.2 Ο στόλος της επιβατηγού ναυτιλίας στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (2014-2020)
Π7.1 Λιμάνια της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές (2019-2020)
Π7.2 Χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές (2019-2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αγοράς της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2022-2023)