ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 17
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Στον κλάδο των Τεχνικών Επιχειρήσεων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών, ωστόσο στις τρεις ανώτερες τάξεις (5ης, 6ης και 7ης τάξης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) λίγες εταιρείες.
Το μέγεθος αγοράς (πωλήσεις από την κατασκευή ιδίων έργων) των επιχειρήσεων 5ης, 6ης και 7ης τάξης κατέγραψε πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2012 παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση 18,2%. Ωστόσο η περίοδος 2013 (απ΄τα τέλη) και 2014 ήταν θετική για τον κλάδο των κατασκευών, καθώς το μέγεθος της αγοράς κατέγραψε αξιόλογη αύξηση (2013:9,1%, 2014:29,4%). Τούτο οφείλεται στην επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής μεγάλων έργων στην Ελλάδα τα οποία είχαν σταματήσει τα τελευταία έτη, αλλά και στην ανάληψη και εκτέλεση έργων στο εξωτερικό κυρίως από μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Αύξηση παρουσίασαν και οι τρεις κατηγορίες τάξεων. Ωστόσο, η ανάκαμψη της αγοράς αναστέλλεται το 2015 (μείωση εσόδων 5,3%) λόγω των εξελίξεων σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο και της γενικότερης αβεβαιότητας που επικράτησε. Το 2016 η αγορά ανακάμπτει και πάλι (+9%), λόγω κυρίως της αύξησης του κύκλου εργασιών των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων / ομίλων από σημαντικά έργα υποδομών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Οι τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (72,6% το 2016), ακολούθησαν οι τεχνικές 6ης τάξης με 16,2% και οι τεχνικές 5ης τάξης με 11,2% και, το ίδιο έτος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα των εταιρειών τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης Τάξης κατέγραψε αύξηση 9,5% το 2016 σε σχέση με το 2015.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών

Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στο ΑΕΠ
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στις Επενδύσεις
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Απασχόληση
Εξέλιξη της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Βασικά Μεγέθη – Δομή του Κλάδου

Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση – Δημόσιος τομέας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση – Ιδιωτικός τομέας
Άλλοι Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου

Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί Τεχνικών Εταιρειών
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας

Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Ανάλυση της Αγοράς των Εταιρειών 7ης Τάξης
Μερίδια Εταιρειών
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς
Μερίδια Εταιρειών

Ο Κλάδος των Κατασκευών στην Ευρώπη
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Όγκος παραγωγής
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Αξία παραγωγής
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Απασχόληση
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη - Αριθμός Επιχειρήσεων

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου