ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στο ΑΕΠ
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στις Επενδύσεις
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Απασχόληση
Εξέλιξη της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση - Δημόσιος Τομέας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση - Ιδιωτικός τομέας
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή ανά Νομό και Νομική Μορφή των Τεχνικών Εταιρειών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί Τεχνικών Εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης
-Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς Ιδίων Έργων
Ανάλυση της Αγοράς των Εταιρειών 7ης Τάξης
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς
Μερίδια Εταιρειών
Ο Κλάδος των Κατασκευών στην Ευρώπη
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Όγκος παραγωγής
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Κύριοι Άξονες Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου