ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 18
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο κλάδος των Τεχνικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εταιρειών (πάνω από 5.600 σύμφωνα με στοιχεία Δεκεμβρίου του 2021 του ΜΕΕΠ). Ωστόσο, στις τρεις ανώτερες τάξεις (5ης, 6ης και 7ης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) πολύ λίγες εταιρείες.
Το μέγεθος αγοράς (πωλήσεις από την κατασκευή ιδίων έργων) των επιχειρήσεων 5ης, 6ης και 7ης τάξης κατέγραψε πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2012 παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση 18,2%. Ωστόσο η περίοδος 2013 (απ'τα τέλη) και 2014 ήταν θετική για τον κλάδο των κατασκευών, καθώς το μέγεθος της αγοράς κατέγραψε αξιόλογη αύξηση (2013:9,1%, 2014:29,4%). Τούτο οφείλεται στην επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής μεγάλων έργων στην Ελλάδα τα οποία είχαν σταματήσει τα τελευταία έτη, αλλά και στην ανάληψη και εκτέλεση έργων στο εξωτερικό κυρίως από μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Αύξηση παρουσίασαν και οι τρεις κατηγορίες τάξεων. Ωστόσο, η ανάκαμψη της αγοράς αναστέλλεται το 2015 (μείωση εσόδων 5,3%) λόγω των εξελίξεων σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο και της γενικότερης αβεβαιότητας που επικράτησε. Το 2016 η αγορά παρουσίασε οριακή μείωση (-1,0%) ενώ, με τη σχετική "ομαλοποίηση" της ελληνικής οικονομίας, η αγορά αυξήθηκε το 2017 (+8,3%). Τα έσοδα από την κατασκευή Ιδίων Έργων παρουσιάζουν μείωση 24,7% το 2020/2019. Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020 επηρέασε, ως ένα βαθμό, και τον εξεταζόμενο κλάδο.
Οι τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς (69% περίπου το 2020) επηρεάζοντας ανάλογα και τη μεταβολή του συνολικού μεγέθους της αγοράς.
Αναφορικά με το 2021, παράγοντες του κλάδου επεσήμαναν ότι είναι "έτος επανεκκίνησης" του κατασκευαστικού κλάδου στην χώρα, καθώς η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι παρουσίασε αξιόλογη άνοδο (+21,5%).
Λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα των εταιρειών τόσο από την κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τη συμμετοχή σε κατασκευαστικές κοινοπραξίες, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης Τάξης αυξήθηκε κατά 19% περίπου το 2021 σε σχέση με το 2020.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στο ΑΕΠ
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στις Επενδύσεις
Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στην Απασχόληση
Εξέλιξη της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση - Δημόσιος Τομέας
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση - Ιδιωτικός τομέας
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή ανά Νομό και Νομική Μορφή των Τεχνικών Εταιρειών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Πιστοληπτικής Ικανότητας
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί Τεχνικών Εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης
-Κατάταξη Επιχειρήσεων Βιοτεχνικής Αρτοποιίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς Ιδίων Έργων
Ανάλυση της Αγοράς των Εταιρειών 7ης Τάξης
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς
Μερίδια Εταιρειών
Ο Κλάδος των Κατασκευών στην Ευρώπη
Κατασκευαστική Δραστηριότητα στην Ευρώπη – Όγκος παραγωγής
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Κύριοι Άξονες Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου