ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ο κλάδος των γραφικών τεχνών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες είναι μικρού μεγέθους. Στη συγκεκριμένη αγορά, εκτός από τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, δραστηριοποιούνται ορισμένες μεγάλες εκδοτικές εταιρείες εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και εταιρείες παραγωγής και εκτύπωσης χάρτινων και εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, οι οποίες καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγής των εντύπων τους. Ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες και σε τρίτους.
Η συνολική αξία της αγοράς γραφικών τεχνών αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,7% την περίοδο 2000-2008, ενώ στη συνέχεια και μέχρι το 2014 η πορεία ήταν καθοδική, με μέσο ετήσιο ρυθμό -7,7%. Την πενταετία 2015-2019 σημειώθηκε ανάκαμψη της αγοράς. Ειδικότερα, το 2019 η συνολική αξία σημείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το 2018. Ωστόσο, η ανοδική πορεία της αγοράς ανακόπηκε το 2020 με την έξαρση της πανδημίας Covid-19. Η συνολική αξία της αγοράς γραφικών τεχνών το 2020 εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 5% έναντι του 2019.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των γραφικών τεχνών το 2020 κατέλαβαν οι κατηγορίες των εκτυπώσεων σε εύκαμπτα υλικά συσκευασίας και σε χάρτινα κουτιά, οι οποίες κάλυψαν ποσοστό περίπου 23% η κάθε μία. Η κατηγορία των περιοδικών και εφημερίδων έχει πληγεί περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, παρουσιάζοντας σωρευτική μείωση της τάξης του 75% την περίοδο 2007 -2020. Το μερίδιο αυτής της κατηγορίας συρρικνώθηκε σε 11,5% το 2020 και ακολουθούν τα διαφημιστικά έντυπα αποσπώντας μερίδιο 12,8% επί της συνολικής αγοράς γραφικών τεχνών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες (μηχανογραφικά έντυπα, ετικέτες, βιβλία κ.α.), καλύπτουν μικρότερα ποσοστά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.3 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2021 – 2027)
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
2.1 Εφημερίδες - Περιοδικά - Βιβλία
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.5 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Eυρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
7. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών
7.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
7.2 Διεθνείς Τάσεις στον Τομέα Των Εκτυπώσεων
7.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών
• Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου των γραφικών τεχνών
(2010 - 2018)
Πίνακας 1.2 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου των γραφικών τεχνών (2015 – 2020*)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 2.3 Αριθμός εκδόσεων νέων βιβλίων (2016-2020)
Πίνακας 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες - Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2018 - 2019)
Πίνακας 2.5 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2020)
Πίνακας 2.6 Μέσος ετήσιος δείκτης Τιμών Παραγωγού (2009-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των Γραφικών Τεχνών (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2019-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακες 5.32 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μεταβολή της αξίας της αγοράς Γραφικών Τεχνών ανά κατηγορία Προϊόντων (2020/2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια έσοδα ψηφιακών Εφημερίδων (2013-2018)
Πίνακας 7.2 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε. -28 (2013-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς Γραφικών Τεχνών (2021-2023)