ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο κλάδος των παιχνιδιών χαρακτηρίζεται από έντονη εισαγωγική διείσδυση, καθώς η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη και αφορά αποκλειστικά παραδοσιακά παιχνίδια. Σημαντικό μέρος της ζήτησης καλύπτεται από λίγες εισαγωγικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Με την εγχώρια παραγωγή παιχνιδιών ασχολούνται επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Η αξία της εγχώριας παραγωγής παιχνιδιών (σε τιμές χονδρικής) ακολούθησε πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 6%, τάση η οποία συνεχίστηκε και το 2012.
Η εγχώρια αγορά παιχνιδιών (αξία πωλήσεων σε τιμές χονδρικής)κατέγραψε φθίνουσα πορεία την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 11%. Ειδικότερα, το 2011 η αγορά μειώθηκε κατά 15,3% σε σχέση με το 2010. Ανάλογη πορεία κατέγραψε και το 2012.
Τα παραδοσιακά παιχνίδια καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς. Το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξάνεται, εξαιτίας κυρίως της μείωσης της ζήτησης για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το 2011 το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 66,5% από 63,3% το 2009.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Παιχνιδιών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Παιχνιδιών
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Παιχνίδια Hobbies ανά Νοικοκυριό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Παιχνιδιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Παιχνιδιών
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Παιχνιδιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Παιχνιδιών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Παιχνιδιών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Παιχνιδιών
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Παιχνιδιών
4.4 Ανάλυση της Αγοράς Παιχνιδιών ανά Κατηγορία – Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Παιχνιδιών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
Benchmarking εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2000-2010)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή παιχνιδιών (2005-2011)
Π2.1 Εκτιμώμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο (2006-2010)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής παιχνιδιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Παιχνιδιών (2012-2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2007-2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός 18 επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2010-2011)
Πίνακας 3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (από το δείγμα των 18 εταιρειών, 2010-2011)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (από το δείγμα των 18 εταιρειών, 2010-2011)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός 25 επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (2010-2011)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (από το δείγμα των 25 εταιρειών, 2010-2011)
Πίνακας 3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών (από το δείγμα των 25 εταιρειών, 2010-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AS COMPANY A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GIOCHI PREZIOSI ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JUMBO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MATTEL A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PLAYMOBIL HELLAS A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ZEGETRON A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ.Ν. A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής παιχνιδιών βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη παιχνιδιών ανά εταιρεία/κατηγορία και μέσο ενημέρωσης (2008-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη παιχνιδιών ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής παιχνιδιών (2009-2012)
Πίνακας 4.2 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς παιχνιδιών (2009 – 2012)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της συνολικής αγοράς ανά κατηγορία παιχνιδιών (2009 – 2012*)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση (%) της συνολικής αγοράς ανά κατηγορία παιχνιδιών (2009 – 2012*)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων* στην αγορά των παραδοσιακών παιχνιδιών (2011)
Π4.1 Εισαγωγές παιχνιδιών ανά κατηγορία (2009-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης παιχνιδιών (2009-2011)
Π4.3 Εξαγωγές παιχνιδιών ανά κατηγορία (2009-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού παιχνιδιών (2009-2011)
Πίνακας 5.1 Διάρθρωση των πωλήσεων παιχνιδιών στην EE ανά κατηγορία (2010)
Πίνακας 5.2 Κανάλια διανομής παραδοσιακών παιχνιδιών στην ΕΕ (2009)
Πίνακας 5.3 Κυριότερα κανάλια διανομής παιχνιδιών στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ (2010)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές παιχνιδιών από την ΕΕ προς χώρες μη μέλη (2006-2010)
Πίνακας 5.5 Ποσοστά (%) εξαγωγών παιχνιδιών από την ΕΕ κατά χώρα προορισμού (εκτός ΕΕ, 2010)
Πίνακας 5.6 Εισαγωγές παιχνιδιών στην Ε.Ε. από χώρες μη μέλη (2006-2010)
Πίνακας 5.7 Ποσοστά (%) εισαγωγών παιχνιδιών στην ΕΕ ανά χώρα προέλευσης (εκτός ΕΕ, 2010)