ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Ο κλάδος των χυμών και αναψυκτικών περιλαμβάνει λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε όλη σχεδόν τη χώρα και κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς. Ωστόσο, στην αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους, οι οποίες είναι κυρίως τοπικής εμβέλειας.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή χυμών αυξήθηκε οριακά το 2019 (+0,5% σε σχέση με το 2018). Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 οδήγησε σε μείωση την συνολική παραγωγή κατά -6,6% το 2020 σε σχέση με το 2019. Η συνολική εγχώρια παραγωγή αναψυκτικών μειώθηκε το 2019 (-3,6% σε σχέση με το 2018. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε η παραγωγή αναψυκτικών στη χώρα το 2020 με τη μείωση να εκτιμάται σε 12,5% 2020/2019.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση χυμών παρουσίαζε τάσεις ανάκαμψης, έπειτα από την πτωτική πορεία των ετών 2009-2016, η οποία ανετράπη λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 το 2020. Συγκεκριμένα, η εγχώρια κατανάλωση το 2020 εκτιμάται ότι παρουσίασε μείωση με ρυθμό της τάξεως του 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Την τριετία 2016-2018 η εγχώρια κατανάλωση αναψυκτικών παρουσίασε διαχρονική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4%. Ωστόσο, τα δύο επόμενα έτη η εγχώρια κατανάλωση παρουσίασε μείωση. Η εξάπλωση της πανδημίας και η σημαντική πληγή στον τουρισμό και στο επαγγελματικό δίκτυο HO.RE.CA το προηγούμενο έτος, οδήγησαν την αγορά των αναψυκτικών σε μείωση η οποία εκτιμάται σε 12,4% το 2020/2019.
Η ζήτηση και στα δύο εξεταζόμενα προϊόντα καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή. Αναφορικά με τους χυμούς η εισαγωγική διείσδυση, το 2020 διαμορφώθηκε περίπου στο 1,3% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χυμών, ενώ για τα αναψυκτικά το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο (12%).
Η εξαγωγική επίδοση των χυμών βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια, ενώ για τα αναψυκτικά κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 2020 ο όγκος των εξαγωγών ως ποσοστό της εγχώριας παραγωγής, διαμορφώθηκε σε 16,2% και 7,4% για τους χυμούς και τα αναψυκτικά, αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Χυμοί Φρούτων
1.1.1 Πρώτες Ύλες Χυμών Φρούτων
1.1.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.2 Αναψυκτικά
1.3 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.3.1 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.3.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
1.4 Περιγραφή Κανόνων ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις Χυμών και Αναψυκτικών
Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP)
Εφαρμογή του συστήματος HACCP κατά την παραγωγή και διαχείριση αναψυκτικών και χυμών
2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χυμών – Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών - Αναψυκτικών
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο- Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Χυμών και Αναψυκτικών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χυμών και Αναψυκτικών
6.2.1 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Χυμών
Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χυμών
6.2.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Αναψυκτικών
Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αναψυκτικών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Χυμών και Αναψυκτικών
6.3.1 Μέγεθος Αγοράς Χυμών – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Μέγεθος Αγοράς Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
6.4 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών
6.5 Αποδελτίωση Διαδικτυακών Αναφορών και Δημοσιευμάτων για ορισμένα Brand Names
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Διεθνής Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
7.2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στον Κλάδο των Χυμών και Αναψυκτικών
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή χυμών και αναψυκτικών (2014 – 2020*)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αναψυκτικά και χυμούς, κατά περιοχή (2018-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για χυμούς και αναψυκτικά ανά περιοχή, σε ποσότητα (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του Εξεταζόμενου Κλάδου (2017)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής χυμών - αναψυκτικών
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2014-2019)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών και Χυμών (2019-2020)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών (2015- 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” & Εμπόριο “Ποτά” (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.2 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών (1990-2020)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2010-2019)
Πίνακας 6.5 Η Ανταγωνιστικότητα των Χυμών ανά Κατηγορία βάσει του Δείκτη Balassa (2015-2019)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη Εισαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη Εξαγωγών Αναψυκτικών (2010-2019)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Αναψυκτικών βάσει του Δείκτη Balassa (2010-2019)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών (1990-2020)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (1994-2020)
Πίνακας 6.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Χυμών (2020)
Πίνακας 6.12 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (1990-2020)
Π6.1 Εισαγωγές Χυμών ανά Κατηγορία Φρούτων (2014-2019)
Π6.2 Εισαγωγές Χυμών κατά Κύρια Χώρα Προέλευσης (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Όγκος Πωλήσεων (σε Λίτρα) Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Η Εξέλιξη της Αγοράς των Αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2014-2018)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Χυμών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Π7.2 Όγκος Πωλήσεων Αναψυκτικών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Αγοράς Χυμών (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη Αγοράς Αναψυκτικών (2021-2023)