ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ


Ο τομέας της επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι οργανωμένες μονάδες συστηματικής βιομηχανικής παραγωγής «επώνυμων» προϊόντων είναι λίγες σε αριθμό, αλλά συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής. Ο τομέας εισαγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει περισσότερες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω υποδομών (μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, εγκαταστάσεις ψύξης και συντήρησης, κτλ.) διακινούν παράλληλα πληθώρα προϊόντων (κατεψυγμένα κρέατα, κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα, κ.ά.).
Ο όγκος της εγχώριας παραγωγής επεξεργασμένων και τυποποιημένων κατεψυγμένων αλιευμάτων έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, μετά τη συνεχή μείωση που κατέγραψε την περίοδο 2011-2016, εκτιμάται αύξηση της παραγωγής το 2017.
Οι συνολικές εισαγωγές κατεψυγμένων αλιευμάτων (όλων των ειδών), παρουσίασαν σημαντική μείωση την περίοδο 2011-2013, ενώ το 2014 κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση. Την επόμενη τριετία (2015-2017) παρουσίασαν μικρές αυξομειώσεις (2017/2016: -3,8%).
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων αλιευμάτων αυξήθηκε κατά 4,3% το 2017 έναντι του 2016. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό της τάξης του 45% επί της συνολικής αξίας της αγοράς καλύπτουν τα μαλάκια και ποσοστό 20% τα μαλακόστρακα. Ακολουθούν τα ψάρια (18%) και τα φιλέτα (17%).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020)

Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2013-2017)
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων (2012-2016)
-Κερδοφορία Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2015-2016)
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Ενεργητικού
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων (2013-2017)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2013-2017)
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά
Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά ομάδα Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές Μαλάκιων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων

Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμιες Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Παγκόσμια κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων
Συμπεράσματα, Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου