ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών 5
Περιορισμοί της Μελέτης 7
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 9
Εισαγωγή 10
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020)
Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027
Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2016-2020)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2016-2020)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2016-2020)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές σε Μαλάκια
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων
Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
Κυριότερες Παραγωγικές Χώρες
Εξωτερικό Εμπόριο Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών κατά Χώρα της Ε.Ε.
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμια Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου