ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Ο τομέας της επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι οργανωμένες μονάδες συστηματικής βιομηχανικής παραγωγής "επώνυμων" προϊόντων είναι λίγες σε αριθμό, αλλά συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής. Ο τομέας εισαγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει περισσότερες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω υποδομών (μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, εγκαταστάσεις ψύξης και συντήρησης, κτλ.) διακινούν παράλληλα πληθώρα προϊόντων (κατεψυγμένα κρέατα, κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα, κ.ά.).
Διαχρονική μείωση παρουσίασε ο όγκος της εγχώριας παραγωγής επεξεργασμένων και τυποποιημένων κατεψυγμένων αλιευμάτων την περίοδο 2011-2016. Ωστόσο, την ακόλουθη τριετία 2017-2019 ανέκαμψε (κυρίως το 2017), καταγράφοντας θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Το 2020, οι συνολικές παραγόμενες ποσότητες των εξεταζόμενων προϊόντων συρρικνώθηκαν εκ νέου, κατά 21,4% σε σχέση με το 2019), ως αποτέλεσμα της μειωμένης εγχώριας ζήτησης που επέφερε η πανδημία (Covid-19).
Όσον αφορά το 2021, παρά το lockdown των πρώτων μηνών του έτους, αφενός οι καταναλωτές επανήλθαν, σε μεγάλο βαθμό, σε ρυθμούς κανονικότητας και αφετέρου παρατηρήθηκε αύξηση της τουριστικής κίνησης, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 14,5% (2021/20). Το 2022, εκτιμάται άνοδος του όγκου παραγωγής επεξεργασμένων και τυποποιημένων κατεψυγμένων αλιευμάτων, με μικρότερο ωστόσο ρυθμό
Οι συνολικές εισαγωγές κατεψυγμένων αλιευμάτων (όλων των ειδών), παρουσίασαν σημαντική μείωση την περίοδο 2011-2013, ενώ από το 2014 έως και το 2018 κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση.
Την ακόλουθη διετία (2019-2020) παρουσίασαν σημαντική μείωση (2020/2018: -24,6% σε ποσότητα). Ωστόσο, το 2021 οι συνολικές εισαγωγές σε κατεψυγμένα αλιεύματα εμφάνισαν, εκ νέου, αξιόλογη άνοδο (2021/20: +30,8% σε όρους ποσότητας).
Η συνολική εγχώρια αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, σε όρους αξίας, εκτιμάται αυξημένη κατά 32,4% το 2021 έναντι του 2020.
Το 2022, εκτιμάται ότι η συνολική αξία της αγοράς θα παρουσιάσει άνοδο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό της τάξης του 40% επί της συνολικής αγοράς (σε ποσότητα) καλύπτουν τα μαλάκια και ποσοστό 23% τα μαλακόστρακα. Ακολουθούν τα ψάρια (22%) και τα φιλέτα (15%).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών 5
Περιορισμοί της Μελέτης 7
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 9
Εισαγωγή 10
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020)
Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027
Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2016-2020)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2016-2020)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2016-2020)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
- Κατάταξη Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές σε Μαλάκια
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων
Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
Κυριότερες Παραγωγικές Χώρες
Εξωτερικό Εμπόριο Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών κατά Χώρα της Ε.Ε.
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμια Κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων

Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου