ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Ο τομέας της επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων στη χώρα μας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι οργανωμένες μονάδες συστηματικής βιομηχανικής παραγωγής "επώνυμων" προϊόντων είναι λίγες σε αριθμό, αλλά συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής. Ο τομέας εισαγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων περιλαμβάνει περισσότερες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες, λόγω υποδομών (μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, εγκαταστάσεις ψύξης και συντήρησης, κτλ.) διακινούν παράλληλα πληθώρα προϊόντων (κατεψυγμένα κρέατα, κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα, κ.ά.).
Ο όγκος της εγχώριας παραγωγής επεξεργασμένων και τυποποιημένων κατεψυγμένων αλιευμάτων καταγράφει διαχρονική πτώση την περίοδο 2010-2017. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ανακάμπτει και το 2019 εκτιμάται αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2018.
Οι συνολικές εισαγωγές κατεψυγμένων αλιευμάτων (όλων των ειδών), παρουσίασαν σημαντική μείωση την περίοδο 2011-2013, ενώ από το 2014 κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση. Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε (2015-2019) παρουσίασαν αυξομειώσεις (2019/2018: -3,5% σε ποσότητα).
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων αλιευμάτων αυξήθηκε κατά 2% περίπου το 2019 έναντι του 2018.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσοστό της τάξης του 41% επί της συνολικής αξίας της αγοράς (2019) καλύπτουν τα μαλάκια και ποσοστό 23% τα ψάρια. Ακολουθούν τα μαλακόστρακα (20%) και τα φιλέτα (16%).
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Η Ζήτηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (2015-2019)
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Διαβάθμιση Κλάδων Μελέτης - ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εγχώρια Παραγωγή Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Διάρθρωση των Εισαγωγών και Εξαγωγών ανά ομάδα Προϊόντων
Εισαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εισαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εισαγωγές Μαλακόστρακων
Εισαγωγές Μαλάκιων
Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Εξαγωγές Φιλέτων Ψαριών
Εξαγωγές Μαλακόστρακων
Εξαγωγές Μαλάκιων
Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Χώρα Προέλευσης
Ανάλυση των Εξαγωγών κατά Χώρα Προορισμού
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Κατεψυγμένων Αλιευμάτων- Εμπορικό Ισοζύγιο
Μέγεθος Αγοράς Κατεψυγμένων Αλιευμάτων
Επιπτώσεις Covid – 19
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Επιχειρήσεων

Στοιχεία Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παγκόσμιες Εξαγωγές Κατεψυγμένων Ψαριών
Παγκόσμια κατά Κεφαλήν Κατανάλωση Αλιευμάτων
Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις
Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου