ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο των διαμεταφορών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες. Αρκετές διαμεταφορικές επιχειρήσεις παρέχουν πλέον και υπηρεσίες Third Party Logistics, δεδομένου ότι οι εταιρείες-πελάτες τους ζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, παρέχουν παράλληλα και υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης, διανομής των προϊόντων κ.ά.
Η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς ακολούθησε ανοδική πορεία την εξαετία (2014-2019), σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,1%, μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε το διάστημα 2009-2013 (σωρευτική μείωση των εσόδων κατά 29%). Ωστόσο το 2020 η πορεία αυτή ανατράπηκε, καθώς η αξία της αγοράς κατέγραψε αρνητικό ρυθμό μεταβολής λόγω της πανδημίας Covid-19.
Σχετικά με την κατανομή της αγοράς ανά μεταφορικό μέσο, σημειώνεται ότι ο οδικός τομέας κυριαρχεί στον κλάδο των διαμεταφορών διαχρονικά, με το ποσοστό συμμετοχής να εκτιμάται στο 58% το 2020. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 20,0%, οι αεροπορικές με 12,0%, οι σιδηροδρομικές με 7% και οι συνδυασμένες με 3%, το ίδιο έτος.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατανομή των Επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Κατανομή των Επιχειρήσεων βάσει περιόδου ίδρυσης
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφοράς
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφοράς
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Παγκόσμιες Αεροπορικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Ευρωπαϊκές Αεροπορικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Τα Μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Αεροδρόμια Μεταφοράς Εμπορευμάτων
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου