ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο των διαμεταφορών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες. Αρκετές διαμεταφορικές επιχειρήσεις παρέχουν πλέον και υπηρεσίες Third Party Logistics, δεδομένου ότι οι εταιρείες-πελάτες τους ζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, παρέχουν παράλληλα και υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης, διανομής των προϊόντων κ.ά.
Η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασε σημαντική άνοδο την περίοδο 2002-2008, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9%. Στη συνέχεια η αξία της αγοράς κατέγραψε πτωτική πορεία επί μία πενταετία, τάση όμως η οποία ανακόπηκε το 2014. Η ανοδική πορεία της συνολικής αξίας της αγοράς συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, σημειώνοντας αύξηση 7,1% το 2018/2017. Περαιτέρω αύξηση προβλέπεται και για το 2019 (6,7%).
Η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς ακολούθησε ανοδική πορεία την τελευταία εξαετία (2014-2019), μετά τη σημαντική πτώση που κατέγραψε το διάστημα 2009-2013 (σωρευτική μείωση των εσόδων κατά 29%). Ωστόσο, η φθίνουσα πορεία της αγοράς αντιστράφηκε τα τελευταία έτη, καθώς η αξία της (έσοδα των εταιρειών) κατέγραψε συνεχή αύξηση την περίοδο 2014-2019 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,4%.
Σχετικά με την κατανομή της αγοράς ανά μεταφορικό μέσο, σημειώνεται ότι ο οδικός τομέας κυριαρχεί στον κλάδο των διαμεταφορών διαχρονικά, με το ποσοστό συμμετοχής να εκτιμάται στο 57% το 2019. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 19,0%, οι αεροπορικές με 13,0%, οι σιδηροδρομικές με 8% και οι συνδυασμένες με 3%, το ίδιο έτος.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου – Επιπτώσεις Covid - 19
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου