ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας περιλαμβάνει αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν αλεύρι, σιμιγδάλι και τα υποπροϊόντα αυτών από την άλεση σκληρού και μαλακού σίτου.
Κυριότερη κατηγορία είναι το αλεύρι τύπου 70% το οποίο καλύπτει ποσοστό της τάξης του 45% επί της συνολικής παραγωγής αλεύρων. Ακολουθεί το αλεύρι τύπου Μ, με ποσοστό 37%. Η κατηγορία αλεύρων τύπου 55% και πολυτελείας καταλαμβάνει μερίδιο 10%. Τα ειδικά άλευρα-μίγματα καλύπτουν μερίδιο της τάξης του 6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (4%) της παραγωγής κατανέμεται σε λοιπά άλευρα (ολικής κ.λπ.).
H ελληνική παραγωγή αλεύρων σίτου παρουσιάζει, διαχρονικά, μικρές ετήσιες αυξομειώσεις. Ειδικότερα, το 2020 η παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 6% συγκριτικά με το 2019. Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (4% της παραγωγής τα τελευταία έτη).
Η εγχώρια παραγωγή σιμιγδαλιού, παρουσιάζει αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, από το 2009 και μετά η παραγωγή ακολουθεί ανοδική πορεία, λόγω κυρίως της αύξησης της ζήτησης των ζυμαρικών (φθηνό προϊόν) σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Ειδικότερα, το 2019 η συνολική παραγωγή σιμιγδαλιού σίτου αυξήθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το 2018. Περαιτέρω αύξηση εκτιμάται και για το 2020.
Η εγχώρια αγορά αλεύρων σίτου παρουσιάζει, διαχρονικά, μικρές ετήσιες αυξομειώσεις. Το 2019 η εγχώρια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4,3%. Ωστόσο, το 2020 η αγορά εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το 2019. Οι συνθήκες πανδημίας (Covid – 19) επηρέασαν τον εξεταζόμενο κλάδο, καθώς σημειώθηκε μείωση της ζήτησης των "επαγγελματικών" προϊόντων που απευθύνονται στην αρτοποιία – ζαχαροπλαστική, τομέας που καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης αλεύρων. Αύξηση καταγράφηκε στις πωλήσεις των "καταναλωτικών" προϊόντων που διατίθενται μέσω του οργανωμένου λιανεμπορίου (super – markets). Η εγχώρια κατανάλωση καλύπτεται από την ελληνική παραγωγή, οι δε εισαγωγές αλεύρων σίτου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Η εγχώρια κατανάλωση σιμιγδαλιού σίτου ακολουθεί ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία. Κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης της χώρας μας, παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των ζυμαρικών (φθηνό προϊόν) και συνεπώς αύξηση της παραγωγής σιμιγδαλιού.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες (Σίτος)
1.3.1 Εγχώρια Παραγωγή Σίτου
1.3.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου
1.4 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
1.5.2 Αγορανομική Διάταξη 14-1989
1.5.3 Αναπτυξιακός Νόμος
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
2.1 Γενικά Στοιχεία
2.2 Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών Αλεύρων
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Σιμιγδαλιού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Η Εγχώρια Αγορά Αλεύρων Σίτου και Σιμιγδαλιού
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλεύρων Σίτου
6.2 Εγχώρια Παραγωγή Σιμιγδαλιού Σίτου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Αλεύρων
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Αλεύρων Σίτου
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Αλεύρων Σίτου
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Σιμιγδαλιού
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5 Εγχώρια Αγορά Αλεύρων και Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλεύρων Σίτου
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυποποιημένου Αλεύρου Σίτου
6.5.2 Μερίδια Αγοράς
6.5.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σιμιγδαλιού Σίτου
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυποποιημένου Σιμιγδαλιού
7. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα - Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Παραγωγή, εξωτερικό εμπόριο σίτου (1-7-2017/30-6-2018)
Πίνακας 1.2 Ποσοστιαία κατανομή υποκλάδων τροφίμων (2020)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή για αλεύρι και ψωμί (2008-2021)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ορισμένων ειδών από τα νοικοκυριά (2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ορισμένων ειδών από τα νοικοκυριά (2018)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2018)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών αλεύρων ανά νομό (2021)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου της Αλευροβιομηχανίας (2015-2020)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής σιμιγδαλιού (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020 - 2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (1992-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής σιμιγδαλιού σίτου (1992-2020)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2010-2020)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2010-2020)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2010-2020)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2010-2020)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2010-2020)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2010-2020)
Πίνακας 6.9 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αλεύρων σίτου (1992-2018)
Πίνακας 6.10 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων στην αγορά αλεύρων σίτου (2020)
Πίνακας 6.11 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 6.12 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης σιμιγδαλιού σίτου (1992-2020)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας κατά κύρια χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.8 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2019-2020)
Π7.1 Εξέλιξη εισαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016 - 2020)
Π7.2 Εξέλιξη εξαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016 - 2020)