ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

O κλάδος των ιχθυοτροφών εξαρτάται άμεσα από την πορεία του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, δεδομένου ότι οι μονάδες πάχυνσης ψαριών και οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί αποτελούν τους μοναδικούς πελάτες των επιχειρήσεων ιχθυοτροφών.
O κλάδος των ιχθυοτροφών χαρακτηρίζεται ως παραγωγικός, καθώς τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν περίπου το 95% της εγχώριας ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Η εισαγωγική δραστηριότητα έχει πλέον ατονήσει και κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εισαγωγές (συμπληρωματικά) πραγματοποιούν και ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (για δική τους χρήση).
Την περίοδο 2000-2009 η παραγωγή ιχθυοτροφών αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 13%. Έκτοτε η συνολική παραγωγή παρουσιάζει μικρές ετήσιες αυξομειώσεις. Το 2018 η συνολική εγχώρια παραγωγή σημείωσε μικρή αύξηση (+1,2%).
Οι εισαγωγές ιχθυοτροφών παρουσίασαν σημαντική μείωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι εξαγωγές ιχθυοτροφών κυμαίνονται διαχρονικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η αξία της εγχώριας αγοράς ιχθυοτροφών σημείωσε αύξηση 4,3% το 2018 σε σχέση με το 2017.
Η ζήτηση ουσιαστικά καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, οι δε εισαγόμενες ποσότητες εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 5%-6% του συνολικού όγκου πωλήσεων.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Η Ζήτηση για Ιχθυοτροφές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δείκτες Κερδοφορίας
- Δείκτες Αποδοτικότητας
- Δείκτες Ρευστότητας
- Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
- Δείκτες Δραστηριότητας
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Εταιρειών
- Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
- Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Η Εγχώρια Αγορά Ιχθυοτροφών
- Εγχώρια Παραγωγή
- Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
- Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών
- Εξέλιξη Αγοράς Ιχθυοτροφών
- Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
- Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοκαλλιέργειας
- Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ιχθυοτροφών
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
- Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
- Ανάλυση SWOT
- Τάσεις και Προοπτικές
-
- -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου