ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά Υπόδησης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Υποδημάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
2.3 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Τρόποι Προώθησης Πωλήσεων των Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Επιχειρήσεις Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
4.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
4.3 Μερίδια Αλυσίδων στις Συνολικές Πωλήσεις Υποδημάτων από τις Αλυσίδες Καταστημάτων Υποδημάτων
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Franchising (Δικαιόχρηση)
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
6. Ευρωπαϊκή Αγορά Υπόδησης
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Αλυσίδων Καταστημάτων Υποδημάτων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης Υποδημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ειδών υπόδησης και των υποκατηγοριών του (2004-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη υπόδησης κατά περιοχές
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.4 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ανά είδος καταστημάτων (2002-2008)
Π2.5 Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά είδος καταστημάτων (2002-2008)
Πίνακας 3.1 Εταιρείες εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων υποδημάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων υποδημάτων (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων υποδημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (2004)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων υποδημάτων (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων υποδημάτων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων παιδικών υποδημάτων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης υποδημάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων υποδημάτων (2006-2008)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις υποδημάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών υπόδησης (2006-2008)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις υποδημάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ειδών υπόδησης ανά κατηγορία υποδήματος (2006-2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων υποδημάτων (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων αλυσίδων στο σύνολο των πωλήσεων υποδημάτων από αλυσίδες καταστημάτων υποδημάτων (2008)
Πίνακας 4.6 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα ορισμένων αλυσίδων υποδημάτων (2008)
Πίνακας 6.1 Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων στα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγομένων υποδημάτων στα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού των υποδημάτων των 27 κρατών - μελών της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 6.4 Κατανάλωση υποδημάτων στην Ισπανία σε αξία (2003-2007)
Πίνακας 6.5 Κατανάλωση υποδημάτων στη Μ. Βρετανία σε αξία (2003-2007)