ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Ο κλάδος των ιχθυοτροφών είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, δεδομένου ότι οι μονάδες πάχυνσης ψαριών και οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί αποτελούν τους μοναδικούς πελάτες των επιχειρήσεων ιχθυοτροφών.
Ο κλάδος των ιχθυοτροφών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτάρκειας, καθώς τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν περίπου το 95% της συνολικής αγοράς τα τελευταία χρόνια. Ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει μικρό αριθμό επιχειρήσεων, εκ των οποίων ορισμένες δεν έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ιχθυοτροφών. Η εισαγωγική δραστηριότητα έχει πλέον ατονήσει και κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εισαγωγές (συμπληρωματικά) πραγματοποιούν και ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών (για δική τους χρήση).
Ο όγκος της εγχώριας παραγωγής ιχθυοτροφών αυξήθηκε σημαντικά τη δεκαετία 2000-2009 (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 13%). Την πενταετία που ακολούθησε η συνολική παραγωγή παρουσίασε μικρές ετήσιες αυξομειώσεις. Ωστόσο, από το 2015 έως και σήμερα, ακολουθείται διαρκώς ανοδική πορεία.
Tο 2020 η συνολική εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών ενισχύθηκε κατά +4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανοδική αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το τρέχον έτος 2021.
Οι εισαγωγές ιχθυοτροφών παρουσίασαν σημαντική μείωση την τελευταία δεκαετία. Οι εξαγωγές ιχθυοτροφών κυμαίνονται διαχρονικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, την τελευταία τετραετία εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί αρκετά.
Η αξία της εγχώριας αγοράς ιχθυοτροφών σημείωσε αύξηση 4,0% το 2020 σε σχέση με το 2019. Αυξημένη υπολογίζεται η αξία της αγοράς και για το 2021.
Η ζήτηση για ιχθυοτροφές καλύπτεται ουσιαστικά από την εγχώρια παραγωγή, με τις εισαγόμενες ποσότητες να εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 5%-6% του συνολικού όγκου πωλήσεων
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Η Ζήτηση για Ιχθυοτροφές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δείκτες Κερδοφορίας
- Δείκτες Αποδοτικότητας
- Δείκτες Ρευστότητας
- Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
- Δείκτες Δραστηριότητας
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Εταιρειών
- Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Η Εγχώρια Αγορά Ιχθυοτροφών
Εγχώρια Παραγωγή
Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής – Μερίδια Επιχειρήσεων
Εξέλιξη Εισαγωγών και Εξαγωγών
Εξέλιξη Αγοράς Ιχθυοτροφών
Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Ιχθυοκαλλιέργειας
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Ιχθυοτροφών
Οι τιμές των Ιχθυοτροφών Παγκοσμίως
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου