ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Πρώτες Ύλες και Προϊόντα του Κλάδου
Α) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου
Β) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Ξύλινων Κουφωμάτων
Γ) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Συνθετικών Κουφωμάτων
1.4 Δείκτες Όγκου Βιομηχανικής Παραγωγής
1.5 Πιστοποίηση Κουφωμάτων
2. Η Ζήτηση Εξωτερικών Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Εμπορικό Δίκτυο – Όροι Εμπορίου – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Σύνθεση Κόστους Παραγωγής Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
3.9 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.11 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.12 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.13 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.14 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.15 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1 Παραγωγή Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1.1 Παραγωγή Κουφωμάτων Αλουμινίου
4.1.2 Παραγωγή Συνθετικών Κουφωμάτων
4.1.3 Παραγωγή Ξύλινων Κουφωμάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Κουφωμάτων
4.2.2 Εξαγωγές Κουφωμάτων
4.3 Η Αγορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.3.1 Αγορά Κουφωμάτων Αλουμινίου
4.3.2 Αγορά Συνθετικών Κουφωμάτων
4.3.3. Αγορά Ξύλινων Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κουφωμάτων
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου βιομηχανικής παραγωγής μεταλλικών προϊόντων, προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό και προϊόντων ξύλου-φελλού (2001-2006)
Πίνακας 1.2 Δείκτες όγκου βιομηχανικής παραγωγής μεταλλικών κουφωμάτων και πλαστικών οικοδομικών υλικών (2001-2006)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2005)
Πίνακας 2.4 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (1998-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ.
(2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ.
(2001-2006)
Π2.5 Τουριστικές επενδύσεις υπαχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- 31.10.2006)
Π2.6 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 3.1 Σύνθεση κόστους παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.2 Σύνθεση κόστους παραγωγής ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.3 Σύνθεση κόστους παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2001-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2001-2006)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2001-2006)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.14 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων (2001-2006)
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων (2003)
Π3.2 Κατανομή επιχειρήσεων ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομή (2003)
Π3.3 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής πλαστικών οικοδομικών υλικών (2003)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής (2002-2006)
Π3.5 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης εξοπλισμού οικοδομής ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2001-2005)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2001-2005)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2001-2005)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2001-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2004-2005)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2004-2005)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2004-2005)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2004-2005)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2004-2005)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2004-2005)
Π3.21 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.22 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.23 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.24 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2001-2005)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2004-2005)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2004-2005)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (1996-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2006)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2006)
Πίνακας 4.8 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2006)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (1996-2006)
Πίνακας 4.10 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (1996-2006)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2006)
Πίνακας 4.12 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (1996-2006)
Π4.1 Εισαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης κουφωμάτων αλουμινίου (2004-2006)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης συνθετικών κουφωμάτων (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ξύλινων κουφωμάτων (2004-2006)
Π4.5 Εξαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού κουφωμάτων αλουμινίου (2004-2006)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού συνθετικών κουφωμάτων (2004-2006)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ξύλινων κουφωμάτων (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Αγορά κουφωμάτων της ΕΕ (25) σε αξία (2003-2005)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή κουφωμάτων στην ΕΕ(25) σε αξία (2003-2005)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές κουφωμάτων της ΕΕ(25) σε αξία (2003-2005)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές κουφωμάτων της ΕΕ(25) σε αξία (2003-2005)
Πίνακας 5.5 Αγορά κουφωμάτων σε αξία της Μ. Βρετανίας (2000-2005)
Πίνακας 5.6 Αγορά ξύλινων κουφωμάτων σε αξία της Μ. Βρετανίας (2000-2005)
Πίνακας 5.7 Αγορά πλαστικών κουφωμάτων σε αξία της Μ. Βρετανίας (2000-2005)
Πίνακας 5.8 Αγορά κουφωμάτων αλουμινίου σε αξία της Μ. Βρετανίας (2000-2005)
Πίνακας 5.9 Αγορά κουφωμάτων σε αξία στην Ιταλία (2000-2005)
Πίνακας 5.10 Αγορά ξύλινων κουφωμάτων σε αξία στην Ιταλία (2000-2005)
Πίνακας 5.11 Αγορά πλαστικών κουφωμάτων σε αξία στην Ιταλία (2000-2005)
Πίνακας 5.12 Αγορά κουφωμάτων αλουμινίου σε αξία της Ιταλίας (2000-2005)
Πίνακας 5.13 Αγορά κουφωμάτων σε αξία στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.14 Αγορά ξύλινων κουφωμάτων σε αξία στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.15 Αγορά πλαστικών κουφωμάτων σε αξία στη Γερμανία (2000-2005)
Πίνακας 5.16 Αγορά κουφωμάτων αλουμινίου σε αξία στη Γερμανία (2000-2005)