ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η απελευθέρωσή της προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Η πορεία του κλάδου είναι συνυφασμένη με την πολιτική υποστήριξης και την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών, οι οποίοι διασφαλίζουν την πρόσβαση των χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, περισσότερες από 30 επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα την περίοδο 2012-2019
Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει η κατηγορία «Πελάτες Χαμηλής Τάσης» (αφορά κυρίως οικιακούς καταναλωτές), με 64,7% το 2019.
Η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 9,1% το 2019.
Το φυσικό αέριο συμμετέχει πλέον με το υψηλότερο ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 42,3% του συνόλου των διαφόρων πηγών το 2019, ενώ ποσοστό 25,6% και 25,4% αποσπούν οι ΑΠΕ και ο λιγνίτης αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό - Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.4 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια - Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
7. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
7.1 Παραγωγή – Εμπόριο - Κατανάλωση
7.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αιολική Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός (2007-2019)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2018)
Πίνακας 2.3 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νοικοκυριών και Kαθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα (2008-2018)
Πίνακας 2.5 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2018)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2019)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2018 & 2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2013-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2013-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2013-2019)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2018-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2018, σε €)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK "GREEN" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VOLTERRA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας WATT & VOLT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2006-2019)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2018-2019)
Πίνακας 6.3 Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε MW (2012–2020)
Πίνακας 6.4 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2012-2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια Προμηθευτών βάσει αξίας (2013-2020)
Πίνακας 6.6 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Προμηθευτή (2016-2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2018)
Πίνακας 6.9 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2018)
Πίνακας 7.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2018)
Πίνακας 7.3 Εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2018)
Πίνακας 7.4 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2013-2019)
Πίνακας 7.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2018)
Π7.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)