ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η απελευθέρωσή της προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Η πορεία του κλάδου είναι συνυφασμένη με την πολιτική υποστήριξης και την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον τη δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών (και παραγωγών) ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζει την πρόσβαση των Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς διακρίσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ (μητρώο Φεβρουάριος 2022), 37 επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (και είναι σε ενεργή κατάσταση βάσει ΡΑΕ), οι οποίες εδρεύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εξ αυτών οι 34 εδρεύουν στην Ελλάδα.
Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα εμφάνισε άνοδο κατά 4,0% το 2021 σε σχέση με το 2020. Την μερίδα του λέοντος στην συνολική κατανάλωση καταλαμβάνουν οι πελάτες χαμηλής τάσης με ποσοστό 63,8%. Ακολουθούν οι πελάτες μέσης τάσης με ποσοστό 21,7%, ενώ το μερίδιο των πελατών υψηλής τάσης ανέρχεται σε 14,5%.
Η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 18,2% το 2021, σε σχέση με το 2020.
Το φυσικό αέριο συμμετέχει με το υψηλότερο ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 42,8% του συνόλου των διαφόρων πηγών το 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό - Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή της Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.4 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΑΔΜΗΕ - ΔΑΠΕΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)
1.6.4 Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)
2. Η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.3 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.3.1 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.3.2 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον.
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια - Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3 Δείκτης ICAP CRIF Covid Sector Check
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εξωτερικό Εμπόριο
6.2 Ζήτηση και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3 Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.4 Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
7.1 Παραγωγή - Κατανάλωση
7.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
7.3 Μέση Ημερήσια Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευρωπαϊκές Χώρες
8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας (2010-2021)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000, 2005, 2010-2020)
Πίνακας 2.3 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (2011-2020)
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νοικοκυριών και Καθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα (2011-2020)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2020)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2015-2021)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2015-2021)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m³ (2015-2021)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005-2021)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο κ.ά. κατά περιοχές (2020)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2017-2020)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2020-2021)
Π3.1 Εταιρείες με Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας*
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2021)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Ενέργεια – Νερό»
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2018-2020)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2017-2021)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2020-2021)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2020-2021)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2020-2021)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2020-2021)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2007-2021, Ιανουάριος - Μάρτιος 2022)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019-2021)
Πίνακας 6.3 Συνολική Ζήτηση (2013-2021, Ιανουάριος - Μάρτιος 2022)
Πίνακας 6.4 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (2016-2021, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022)
Πίνακας 6.5 Μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας στο Ε.Χ.Ε. (2020-2021, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022)
Πίνακας 6.6 Μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φυσικού Αερίου (2020-2021, Ιανουάριος – Μάρτιος 2022)
Πίνακας 6.7 Μερίδια Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε GWh (2021)
Πίνακας 6.8 Μερίδια Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Αξία (2021)
Πίνακας 6.9 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2021)
Π6.1 Μερίδια Προμηθευτών βάσει αξίας (2013 – 2019, Οκτώβριος 2020)
Π6.2 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Προμηθευτή (2016-2019, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2020)
Π6.3 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2018-2020)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2020)
Πίνακας 7.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2020)
Πίνακας 7.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2021)
Πίνακας 7.4 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) φωτοβολταϊκών συστημάτων (2020)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εξέλιξης της Συνολικής Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (2022-2024)