ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η απελευθέρωσή της προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Η πορεία του κλάδου είναι συνυφασμένη με την πολιτική υποστήριξης και την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών, οι οποίοι διασφαλίζουν την πρόσβαση των χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, 33 επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα την περίοδο 2012-2020. Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει η κατηγορία «Πελάτες Χαμηλής Τάσης» (αφορά κυρίως οικιακούς καταναλωτές), με 65% το 2020.
Η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,4% το 2020, σε σχέση με το 2019.
Το φυσικό αέριο καλύπτει το 40,8% εκ του συνόλου των διαφόρων πηγών το 2020, ενώ ποσοστό 22,5% αποσπούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό - Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή της Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.4 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΑΔΜΗΕ - ΔΑΠΕΕΠ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.)
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Κύκλος Εργασιών Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Ενέργεια - Νερό
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2019
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2018-2019
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
6. Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.3 Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
7.1 Παραγωγή - Κατανάλωση
7.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Γενικά
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Επιπτώσεις Covid-19 - Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός (2010-2020)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000, 2005, 2010-2019)
Πίνακας 2.3 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2011-2019)
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νοικοκυριών και Kαθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα (2011-2019)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2019)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις ορισμένων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2019-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2018-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2019, σε €)
Πίνακες 5.9 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2006-2020, Ιανουάριος - Μάρτιος 2021*)
Πίνακας 6.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019-2020)
Πίνακας 6.3 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά βασική κατηγορία (2012-2020)
Πίνακας 6.4 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας των δεκατριών πρώτων σε πωλήσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος 2020
Πίνακας 6.5 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2020)
Π6.1 Μερίδια Προμηθευτών βάσει αξίας (2013 – 2019, Οκτώβριος 2020)
Π6.2 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Προμηθευτή (2016-2019)
Π6.3 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017-2019)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019)
Πίνακας 7.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2019)