ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο τομέας της κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων αποτελείται από σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή πινάκων διανομής ρεύματος και την παραγωγή πριζοδιακοπτικού υλικού. Αντίθετα, στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, αρκετές εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών.
Οι εταιρείες διοχετεύουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τους στους εμπόρους. Οι χονδρέμποροι, τα καταστήματα λιανικής (αλυσίδες καταστημάτων και μεμονωμένα καταστήματα) καθώς και οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί συγκαταλέγονται στους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού.
Το μέγεθος αγοράς του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων σε αξία (τιμές χονδρικής), κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 2015-2019, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 7%. Για το 2020 η αγορά εκτιμάται οριακά μειωμένη (-0,4%) σε σχέση με το 2019 ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19. Οι πριζοδιακόπτες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας αγοράς, με ποσοστό 38,6% το 2020. Ακολουθούν οι αυτόματες ασφάλειες και οι πίνακες διανομής ρεύματος, με ποσοστό 26,8% και 16,4% αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.3 Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων - Κατοικιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορικά Δίκτυα
3.3 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Στοιχεία Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Στοιχεία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.1 Παρουσίαση Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά του Ηλεκτρολογικού Υλικού Εγκαταστάσεων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
6.3 Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Αγοράς
6.3.1 Πριζοδιακόπτες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.2 Πίνακες Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος - Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.3 Αυτόματες Ασφάλειες – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.4 Ραγοδιακόπτες - Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.5 Ενδεικτικές Λυχνίες - Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.6 Διακόπτες Διαρροής (Αντιηλεκτροπληξιακά Ρελέ) - Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς
6.3.7 Χρονοδιακόπτες (Πρίζας και Ράγας) - Μερίδια Αγοράς
6.3.8 Μέγεθος Αγοράς σε Αξία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Ο Κλάδος του Ηλεκτρολογικού Υλικού στην Ε.Ε.
8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίν από Υποκατάστατα προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2014-2020)
Πίνακας 1.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών (2014-2020)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2016-2020)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (2015-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2011-2019)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2011-2020)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2011-2020)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2011-2020)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021/2020)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011-2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εισαγωγικών εταιρειών του κλάδου (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015–2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015 – 2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
(2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών
(2018-2019)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.19 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.20 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών εταιρειών (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.25 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.26 – 5.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει συνόλου ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει ιδίων κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή προς εγχώρια διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2021)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2020)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτης ανταγωνιστικότητας ηλεκτρολογικού υλικού (2011-2020)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2021)
Πίνακας 6.6 Πριζοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.7 Διάρθρωση αγοράς πριζοδιακοπτών ανά κατηγορία τιμής (2020)
Πίνακας 6.8 Πίνακες διανομής ρεύματος: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.9 Αυτόματες ασφάλειες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.10 Ραγοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.11 Ενδεικτικές λυχνίες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.12 Διακόπτες διαρροής: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2021)
Πίνακας 6.13 Χρονοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1999-2021)
Πίνακας 6.14 Συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (2012-2021)
Π6.1 Μεγέθη παραγωγής και πωλήσεων της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2017-2019)
Π6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2020)
Π6.4 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2016-2020)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2019)
Πίνακας 7.3 Οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 σε αξία (2019)