ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού δραστηριοποιούνται αλυσίδες καταστημάτων, μεμονωμένα καταστήματα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων και αγοραστικοί όμιλοι.
Η αγορά των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 2006-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3%. Αντίθετα, την περίοδο 2009-2015 (περίοδος ύφεσης) η αγορά μειώθηκε σημαντικά με μέσο ετήσιο ρυθμό -9,7%. Το 2016 η εξεταζόμενη αγορά εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το 2015, σημειώνοντας άνοδο για πρώτη φορά μετά το 2008. Την τριετία που ακολουθεί (2017-2019) η αξία της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού μέσω των καταστημάτων συνεχίζει την ανοδική της πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,1%. Ειδικότερα, η αγορά εκτιμάται αυξημένη κατά 5,8% το 2019 σε σχέση με το 2018.
Αναφορικά με τη διάρθρωση του μεγέθους αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός γενικά (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, καλώδια, σχάρες και κανάλια, μπαλαντέζες, χρονοδιακόπτες κλπ.) εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 45%-50% της αξίας της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού. Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού καλύπτουν μερίδιο περίπου 20% και ο βιομηχανικός εξοπλισμός μερίδιο της τάξης του 25%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3.1 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.2 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
6.1 Διαχρονική Εξέλιξη των Καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.3 Εξέλιξη Πωλήσεων των Επιχειρήσεων ανά Κατάστημα Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
6.5 Μερίδια Αγοράς– Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
8 Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2010-2020*)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2015-2019)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2019)
Πίνακας 2.4 Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (2014-2019)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια, για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο των ετών 2019 και 2020*
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2007 - 2019)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2017-2018)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανα γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2014-2018)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (Ιούνιος 2020)
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων αγοραστικών ομίλων / αλυσίδων του κλάδου (Ιούνιος 2020)
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου (Ιούνιος 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGAWATT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΕΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΡΕΚΗΣ, Κ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ, Δ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Διαχρονική εξέλιξη καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2012-2020)
Πίνακας 6.2 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων* εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2020)
Πίνακας 6.3 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2018)
Πίνακας 6.4 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2019)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2020)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά κατηγορία προϊόντων (2019)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού (2019)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2019)
Πίνακας 7.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE
Πίνακας 7.2 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2011-2018)
Πίνακας 7.3 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2018)
Πίνακας 7.4 Οι τρεις πρώτες χώρες -παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε. - 28 σε αξία (2018)
Πρόβλεψη πωλήσεων των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2020-2022)