ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο κλάδος της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα μας απαρτίζεται από μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την χώρα, αλυσίδες καταστημάτων, καθώς επίσης και αγοραστικούς ομίλους και συνεταιρισμούς ηλεκτρολόγων.
Το 2016 η αγορά των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το 2015, σημειώνοντας άνοδο για πρώτη φορά μετά το 2008. Την επόμενη τριετία (2017-2019) η αξία της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού μέσω των καταστημάτων συνέχισε την ανοδική της πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 6,1%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αντιστράφηκε το 2020, καθώς η ξαφνική εμφάνιση και εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 από το Μάρτιο του 2020 και στη χώρα μας, επηρέασε αρνητικά και την εξεταζόμενη αγορά. Η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 5,5% το 2020 σε σχέση με το 2019.
Αναφορικά με τη διάρθρωση του μεγέθους αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με βάση στοιχεία που συλλέχθηκαν από την πρωτογενή έρευνα, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός γενικά (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, καλώδια, σχάρες και κανάλια, μπαλαντέζες, χρονοδιακόπτες κλπ.) εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου το 48%-50% της αγοράς το 2020. Οι λαμπτήρες και τα συστήματα φωτισμού καλύπτουν αντίστοιχο μερίδιο περίπου 20% και ο βιομηχανικός εξοπλισμός μερίδιο της τάξης του 24%. Όσον αφορά δε την κατανομή της αγοράς μεταξύ χονδρικών και λιανικών πωλήσεων, εκτιμάται ότι ποσοστό 75% - 80% της αγοράς αφορά πωλήσεις χονδρικής (μέσω τιμολογίου).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3.1 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.2 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του
Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό»
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
8 Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2010-2020)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2016-2020)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2020)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2019)
Πίνακας 2.4 Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (2014-2020 9μηνο)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2020)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2020)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2020)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου των ετών 2020 και 2021
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 - 2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανα γεωγραφική περιφέρεια
Πίνακας 3.2 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2015-2019)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2020)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (Μάιος 2021)
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων αγοραστικών ομίλων / αλυσίδων του κλάδου
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου (Μάιος 2021)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020 - 2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Διαχρονική εξέλιξη καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2012-2021)
Πίνακας 6.2 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων* εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2021)
Πίνακας 6.3 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2019)
Πίνακας 6.4 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2020)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2021)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού (2020)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2020)
Πίνακας 7.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE
Πίνακας 7.2 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2011-2019)
Πίνακας 7.3 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2019)
Πίνακας 7.4 Οι τρεις πρώτες χώρες -παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε. - 27 σε αξία (2019)