ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Περιεχόμενα
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
Προστασία Περιβάλλοντος
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση των Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
-Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών (2012-2014)
Η Προσφορά των Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη (2009-2014)
Δίκτυα Διανομής
Πωλήσεις 33 Εταιρειών Απορρυπαντικών-Σαπουνιών (2010-2015)
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων (2015-2014)
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών (2010-2014)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διόρθωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2013-2014)
Κερδοφόρες vs Ζημιογόνες επιχειρήσεις (2013-2014)
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2014-2015)
Κατάταξη Εταιρειών βάσει κερδοφορίας (2013-2014)
Η Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών- Σαπουνιών
Εγχώρια Παραγωγή
Διάθρωση της Εγχωρίας Παραγωγής Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Συμμετοχή Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Εισαγωγές Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Εισαγωγές Απορρυπαντικών ανά Χώρα Προέλευσης
Εισαγωγές Σαπουνιών ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Εξαγωγές Απορρυπαντικών κατά Χώρα Προορισμού
Εξαγωγές Σαπουνιών κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Απορρυπαντικών-Σαπουνιών
Η Ευρωπαϊκή Αγορά Απορρυπαντικών-Σαπουνιών
Η Παγκόσμια Αγορά Απορρυπαντικών
Συμπεράσματα – Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Προοπτικές
Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές