ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς το μέγεθός τους και τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν. Το 2018 οι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών ανέρχονταν σε 524 σημειώνοντας σωρευτική αύξηση 33,7% σε σχέση με το 2014 (μέση ετήσια αύξηση 7,5%). Η μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται το 2013 ενώ από το 2015 ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που υποδεικνύει τις τάσεις ανάκαμψης της αγοράς. Το 2018, μόνο, καταγράφεται μικρή μείωση κατά 3,5%.
Η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (σε αξία) παρουσίασε ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 11%. Την περίοδο 2009-2012 η αγορά σημείωσε πτώση, η δε σωρευτική μείωση το 2012/2008 έφτασε το 14,7%. Από το 2013 η αγορά κινείται συνεχώς ανοδικά (με εξαίρεση μια οριακή μείωση το 2015), κυρίως λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Για το 2019 εκτιμάται ότι η αγορά συνεχίζει να είναι ανοδική, αυξημένη κατά 6,4% σε σχέση με το 2018.
Η αξία της αγοράς εσωτερικού παρουσίασε πτωτική πορεία κατά την περίοδο 2009-2012, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -4,4%. Έκτοτε, η πορεία είναι ανοδική.
Το 2019 η αγορά εκτιμάται ότι σημείωσε άνοδο 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η αξία της αγοράς αποστολών εξωτερικού ακολούθησε αντίστοιχη πορεία με την αγορά εσωτερικού, καταγράφοντας σωρευτική μείωση 14,3% την περίοδο 2012/2008.
Η αγορά των υπηρεσιών εξωτερικού εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 της συνολικής αγοράς υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
Το 2019 εκτιμάται ότι η αγορά αποστολών εξωτερικού συνέχισε την ανοδική της πορεία, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,9%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Διαβάθμιση Kλάδου Μελέτης - ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Εγχώρια Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
Μερίδια Αγοράς – Σύνολο Αγοράς
Μερίδια Αγοράς – Αγορά Αποστολών Εσωτερικού - Εξωτερικού
Πλήθος διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων
Μέσο έσοδο Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Στοιχεία του Ταχυδρομικού Κλάδου στην Ευρώπη
Η Διεθνής Αγορά των Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Αλλαγές στη λειτουργία των Επιχειρήσεων του Κλάδου λόγω COVID-19
Επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid 19
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου