ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Ο κλάδος των επιχειρηματικών δώρων περιλαμβάνει μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων, που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για προώθηση πωλήσεων κλπ., ενώ καλύπτουν με αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες επικοινωνίας και διαφήμισης. Ο κλάδος περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εισαγωγικών κυρίως επιχειρήσεων, ενώ ο παραγωγικός τομέας είναι περιορισμένος. Εκτός των εταιρειών με αποκλειστική δραστηριότητα τη διάθεση επιχειρηματικών δώρων, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και αρκετές εταιρείες από άλλους τομείς (π.χ. εταιρείες γραφικής ύλης, οικιακού εξοπλισμού, δερματίνων ειδών κ.ά.). Η πλειοψηφία των εταιρειών είναι μικρού μεγέθους.
Η εγχώρια αγορά επιχειρηματικού δώρου είχε παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα παλαιότερα έτη, αλλά από το 2009 η αγορά παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Ειδικότερα, το 2010 η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά 17,3%, ενώ το 2011 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 11,3%. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα, η δε εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων, τα είδη ένδυσης εκτιμάται ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 27% το 2011) επί της εγχώριας αγοράς επιχειρηματικού δώρου και ακολουθούν τα είδη γραφείου, ημερολόγια και προϊόντα γραφικής ύλης (μερίδιο 19%το ίδιο έτος).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.5 Θεσμικό πλαίσιο
2. Η Ζήτηση των Επιχειρηματικών – διαφημιστικών Δώρων
2.1 Οι Κυριότερες Χρήσεις των Επιχειρηματικών Δώρων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Επιχειρηματικών Δώρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Επιχειρηματικών Δώρων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρηματικών – Διαφημιστικών Δώρων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου (Διαφόρων Ειδών)
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Εμπόριο (Διάφορα Είδη)
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.9 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Επιχειρηματικών Δώρων
4.1 Εγχώρια Αγορά των Επιχειρηματικών Δώρων
4.2 Μερίδια Αγοράς - Βαθμός Συγκέντρωσης
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Επιχειρηματικών Δώρων
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Καναδάς
Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking εταιρειών του κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 2.1 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη στα μέσα ενημέρωσης (2008-2011)
Πίνακας 2.2 Κλάδοι των οποίων οι επιχειρήσεις αύξησαν τη διαφημιστική τους δαπάνη το 2011/2010
Π2.1 Δείκτες εξέλιξης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία ανά κλάδο
Π2.2 Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο: (2005-2011)
Π2.3 Δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2005-2011)
Π2.4 Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων (2005-2011)
Π2.5 Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών (2005-2011)
Π2.6 Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης
Π2.7 Δείκτες κύκλου εργασιών στον κλάδο των μεταφορών (2005-2011)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: εμπόριο (διάφορα είδη) (2011)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των επιχειρηματικών δώρων (2011-2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: εμπόριο (διάφορα είδη) (2011-2010)
Πίνακας 3.8 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2007-2011)
Πίνακας 3.9 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2007-2011)
Πίνακας 3.10 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2007-2011)
Πίνακας 3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2007-2011)
Πίνακας 3.12 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2007-2011)
Πίνακας 3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2010-2011)
Πίνακας 3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2010-2011)
Πίνακας 3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων (2010-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA PLUS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BASIS & BASIS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας COMM GROUP Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GO WIRELESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LEADER PROMO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LINE PROMOTION Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PREMIUM PLUS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PRETIM PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROFITEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROMOPARK MARKETING SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROMOSET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPIRIT INNOVATIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Σ. Δ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. & Δ. Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΒΑΡΔΑΣ Α. Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΠΤΙΜΑΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.36 Κατάταξη επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.37 Κατάταξη επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.38 Κατάταξη επιχειρήσεων επιχειρηματικών δώρων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης επιχειρησιακών - διαφημιστικών δώρων ανά διαφημιστικό μέσο (2006-201)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρησιακών - διαφημιστικών δώρων (2010-2011)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια αγορά επιχειρηματικών δώρων (2009-2011)
Πίνακας 4.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά επιχειρηματικών δώρων (2011)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις διαφημιστικών – επιχειρηματικών δώρων στις ΗΠΑ (2001-2010)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις διαφημιστικών – επιχειρηματικών δώρων στις ΗΠΑ (2009-2010) ανά κατηγορία προϊόντος
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις διαφημιστικών δώρων στις ΗΠΑ (2009-2010) ανά κατηγορία προγράμματος
Πίνακας 5.4 Δαπάνες σε ανταγωνιστικά μέσα διαφήμισης στις Η.Π.Α. (2009-2010)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις επιχειρηματικών δώρων στον Καναδά (1994-2008)
Πίνακας 5.6 Κατανομή Πωλήσεων επιχειρηματικών δώρων στον Καναδά (2008) ανά κατηγορία προϊόντος
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις επιχειρηματικών δώρων στον Καναδά ανά κατηγορία
Πίνακας 5.8 Πωλήσεις επιχειρηματικών - δώρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (2007-2011)
Πίνακας 5.9 Κατανομή Πωλήσεων επιχειρηματικών δώρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (2011)
Πίνακας 5.10 Πωλήσεις επιχειρηματικών δώρων στη Γερμανία (2004-2011)
Π5.1 Πωλήσεις 40 μεγαλύτερων επιχειρήσεων - προμηθευτών επιχειρηματικών - διαφημιστικών δώρων στις Η.Π.Α. (2006-2010)
Π5.2 Πωλήσεις 40 μεγαλύτερων επιχειρήσεων - διανομέων επιχειρηματικών - διαφημιστικών δώρων στις Η.Π.Α. (2006-2010)