ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή του Κλάδου
1.3Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2Εξέλιξη Τιμών
2.1.3Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.1.4Τουριστική Κίνηση
2.2Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3Ανταγωνισμός από το Οργανωμένο Λιανεμπόριο
2.4Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2Πρόβλεψη Αγοράς
4.3Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας
5.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
5.2Η Παγκόσμια Αγορά των Καταστημάτων Ευκολίας
5.3Η Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία
Ιταλία
Βουλγαρία
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Κίνα
6.Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
6.2Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ανάλυση βασικών μεταβλητών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (2016)
Πίνακας 1.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2012-2016)
Πίνακας 1.3 Μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2014-2019)
Πίνακας 2.1 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (2007-2018)
Πίνακας 2.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2014- 2019)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017-2018)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2007-2018)
Πίνακας 2.5 Δαπάνες νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2009-2017)
Πίνακας 2.6 Πωλήσεις εφημερίδων (2010-2018)
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις περιοδικών (2010-2018)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2016-2018)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2014-2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικοποίησης (2017)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα, ανά τύπο καταστήματος (2013-2019)
Πίνακας 3.2 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2013-2019)
Π3.1 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και νομό (2019)
Π3.2 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και Διοικητικής Περιφέρειας (2019)
Πίνακας 4.1 Αξία συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2019)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις του κλάδου μικρής λιανικής ανά κατηγορία καταστήματος (2012-2019)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων στα περίπτερα / ψιλικά (2018)
Πίνακας 4.4 Περιθώρια κέρδους ανά κατηγορία προϊόντων (2018)
Πίνακας 5.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανέμπορων ειδών παντοπωλείου και λοιπών καταναλωτικών ειδών, παγκοσμίως (2018)
Πίνακας 5.2 Εκτίμηση παγκόσμιων πωλήσεων ειδών παντοπωλείου ανά τύπο καταστήματος (2018)
Πίνακας 5.3 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2023)
Πίνακας 5.4 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανά τύπο καταστημάτων (2018, 2023*)
Πίνακας 5.5 Αριθμός καταστημάτων στη Γερμανία, ανά τύπο καταστημάτων (2018)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην Ιταλία, ανά κατηγορία καταστήματος (2018-2021)
Πίνακας 5.7 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην Βουλγαρία, ανά κατηγορία καταστήματος (2017-2020)
Πίνακας 5.8 Εξέλιξη αριθμού καταστημάτων στη Βουλγαρία (2017-2021)
Πίνακας 5.9 Κατανομή πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στις ΗΠΑ, ανά κατηγορία καταστήματος (2017-2022)
Πίνακας 5.10 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Ιαπωνία, ανά τύπο καταστημάτων (2017)
Πίνακας 5.11 Πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των convenience stores στην Κίνα (2016-2018)