ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Έκδοση 22
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2 Εξέλιξη Τιμών
2.1.3 Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.1.4 Τουριστική Κίνηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου 29
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής 29
Κατανομή των καταστημάτων ανά κατηγορία 30
Κατανομή των καταστημάτων ανά νομό
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1 Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2 Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
5.2 Η Παγκόσμια Αγορά των Καταστημάτων Ευκολίας
5.3 Η Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
6. Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Συμπεράσματα – Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
6.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
6.3 Ανάλυση SWOT
6.4 Προοπτικές του Κλάδου
6.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ανάλυση βασικών μεταβλητών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (2019)
Πίνακας 1.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2015-2019)
Πίνακας 1.3 Μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2018-2022)
Πίνακας 2.1 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (σε σταθερές τιμές, 2007-2021)
Πίνακας 2.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών ανά κατηγορία προϊόντων (2017- 2022)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2020-2021)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2022*)
Πίνακας 2.5 Δαπάνες νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2010-2021)
Πίνακας 2.6 Πωλήσεις εφημερίδων (2010-2021)
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις περιοδικών (2010-2021)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2018-2021)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.3 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια και φύλο (2021*)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2018-2021)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικοποίησης (2021)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα, ανά τύπο καταστήματος (2013-2022)
Πίνακας 3.2 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2013-2022)
Π3.1 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και νομό (2022)
Π3.2 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και Διοικητική Περιφέρεια (2022)
Πίνακας 4.1 Αξία συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2022)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις του κλάδου μικρής λιανικής ανά κατηγορία καταστήματος (2012-2022)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων στα περίπτερα / ψιλικά (2021)
Πίνακας 5.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων** (2021)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμιες πωλήσεις τροφίμων και ειδών παντοπωλείου (2016-2025)
Πίνακας 5.3 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013-2023)
Πίνακας 5.4 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο (2022-2027)*
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στην Ιταλία, ανά κατηγορία καταστήματος (2016-2021)
Πίνακας 5.6 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στις ΗΠΑ (2011-2021)
Πίνακας 5.7 Εξέλιξη του αριθμού καταστημάτων convenience stores στις ΗΠΑ (2010-2021)
Πίνακας 5.8 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Ιαπωνία, ανά τύπο καταστημάτων (2020-2021)
Πίνακας 5.9 Εξέλιξη του αριθμού καταστημάτων ειδών παντοπωλείου στην Ινδία (2016-2022)
Πίνακας 5.10 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Αυστραλία, ανά τύπο καταστημάτων (2016-2021)
Πίνακας 6.1 Πρόβλεψη συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2022-2024)